Y Madolo

Books

Imiphanda Ichithwa Ngabamelwane
Price: $3.51 USD. Words: 8,830. Language: Xhosa. Published: November 20, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Umbhali ulibhale ngesiXhosa esimnandi nesinobu- rharha eli bali elibalisa ngobuchule obunga-thethekiyo obugcina lowo ulifundayo enomdla ukuba kuza kwenzeka ntoni na de aye kufika ekugqibeleni. Zivele indlela esetyenziswa ngulo mfazi ukufumana obu butyebi kwaku-nye nendlela athi abudyiwaza ngayo kuba kaloku into umntu angayisebenzelanga aka-kwazi kuyisebenzisa.

Y Madolo's tag cloud

drama    isixhosa    madolo    south africa