Maduma Mokoena

Biography

Ibizo lami nginguMaduma uMatthews Mokoena. Ngabelethelwa endaweni yemaplasini koSomlotha , eMkhomanzi ngesifundeni seMpumalanga. Nafunda esikolweni se-Eerstellingsfontein Primary School kanti ngaqeda igreyidi 12 ePhateng Secondary School ngePitori, kwaMnyamana. Ngafunda eYunivesidi ye-Vista lapho ngangenza iziqu zami zobutitjhera. Ngo-2002 ngenza iimfundo zami ze-BA Honours yesiNdebele ngeYunivesidi yePitori. Ngo-2020 ngafumana iimfundo zami ze-Masters yesiNdebele ngeYunivesidi yeSewula Afrika (UNISA).

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew in Pretoria and I was influenced by the many authors in isiNdebele.
When did you first start writing?
1996
Read more of this interview.

Where to find Maduma Mokoena online

Twitter: @MadumaF
Facebook: Facebook profile

Videos

More about Maduma Mokoena
About what inspires me to write, and my writing.

Books

Iinkondlo Zesikhethu
Price: Free! Words: 2,430. Language: Transvaal Ndebele. Published: July 29, 2020. Categories: Poetry » African Poetry
Iinkondlo Zesikhethu zimumethe imilayezo eqakatheke khulu ezifaka imimmongo wesikhathi esiphila kiso. Kukhona iinkondlo ezikhululma ngeengorho zekhethu ezikhambe umhlaba zombelele ngomvumo nangobukghwari bomgwalo. Ngitjho uDorhodera uNothembi Mkhwebane noDorhodera u-Esther Nostokana Mahlangu. Ziyazikhakhazisa ngabo.

Maduma Mokoena's tag cloud