Malesela Masenya

Biography

Ke belegwe le go golela motseng wa magaeng wa Sefateng, GaDikgale, Limpopo. Ke ngwana wa bohlano lapeng la bana ba senyane ba mohu Matloboko Masenya le Mohumagadi Sekwaila Masenya (Ngwan'a Masekwameng). Ke tsene sekolo Praemaring ya Kgotlho, Sekolophagame sa Phiri-Kolobe le go ithuta ke le ka gae Diyunibesithing tsa Afrika-Borwa (Unisa) le ya Gauteng (UJ). Ke somile bjalo ka klereke, morutisi, mofahlosi, motlatsa-hlogo ya kholetshe. Ke lekola dingwalo tsa bangwadi ba bangwe. Ke ngwadile dipuku tsa go fapana le tsa dithutiso dikolong gammogo le diterama tsa radio le go di bapala. Bjale ke soma Unisa bjalo ka mofahlosi dithutong tsa "Education Leadership and Management".

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
Sefateng, GaDikgale, Limpopo.
When did you first start writing?
1970, ke le praemari.
Read more of this interview.

Books

 Ntshebele 1 
Price: $2.02 USD. Words: 25,320. Language: Northern Sotho. Published: September 18, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Ntshebele 1 ke molokoloko wa kgobokanyo ya dikanegelokopane tše di ngwadilwego ka polelo ya Sepedi. Kgobokanyo ye e tsepelela mathata a motho Nakong ye itseng. E bolela go re bophelo ke namane ye tona gomme ga se bja ema felo gotee. Ipshineng ka ditaba tše le be le di anegelane.

Malesela Masenya's tag cloud