Mandlakayise C Matyumza

Biography

M.C. Matyumza uTshutsha uzalwa kwilali yaseMvumelwano kwidolophu yakuQumbu, eMpuma Koloni. Ufunde amabanga aphantsi eMvumelwano, aphakamileyo eSophonia S.S.School. Imfundo enomsila uyifumene kwidyunivesithi yaseTranskei ngoku ebizwa ngokuba yi WSU egxininisa kwisiXhosa. Ubhale iincwadi ezininzi ngesixhosa. Uthando lwesiXhosa walufumana eSophonia kutitshala wesiXhosa. Ngoku uphuhlisa ekhulisa ababhali abakhasayo ngokwenza amacweyo. Kwakhona ukwakhuthaza uluntu ukuba lukuxabise ukufunda ngokuthi ancedi ekusekeni amaqela okufunda (Book clubs). Uyahlonitshwa kakhulu kwilizwe loMzantsi Afrika.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
Ndikhulele ezilalini kwilali yaseMvumelwano kwidolophu yakuQumbu. Ukukhula kwam ndisalusa impahla kabawo ndihlala nomama nomakhulu nabantwana basekhaya kundincedile kakhulu ekuloleni isakhono sam sokubhala iincwadi, kuba umama yena nomakhulu bebendibalisela amabali kunye neentsomi kanti kwathina singabantwana besikuthanda ukubaliselana amabali, amanye ke ebesenzeka kum.
When did you first start writing?
Ndiqale ukubhala phaya kwisithuba sika1989 kodwa ukubonga ndiqale phambi koko ngo 1983.
Read more of this interview.

Books

Qhiwu-u-u-la!!
Price: $2.14 USD. Words: 14,400. Language: Xhosa. Published: September 26, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - multi-author
A collection of poetry by R.H. Kaschula, M.C. Matyumza, B. Sitole. Return to the fold!! is a unique collection of orally composed isiXhosa praise poetry (izibongo) by the acclaimed imbongi Bongani Sitole. This outstanding collection, which includes a praise poem for Rholihlahla, provides a fascinating commentary on modern South African society.

Mandlakayise C Matyumza's tag cloud

isixhosa    kaschula    matyumza    poetry    sitole    south africa