Mlungisi Koyana

Biography

UFuzile Koyana, omagama wambi anguMlungisi noKessler, uzalwa nguNomatshawe Rosetta Koyana. UFuzile ukhulele e-Site C eKhayelitsha, eKapa, ngo-2006 bafudukele eKuyasa. Esekumabanga aphantsi ubengumthandi wesiXhosa, ibisoloko isisifundo asithandayo, kunye nezembali. Ukhe wazibandakanya kwiintshukumo ezahlukileyo ezizamana nobulungisa kwiilokishi zaseKapa. Nokungena kwakhe edyunivesithi, iUWC, ukhe wayinxalenye yomnye wemibutho yabafundi. Kodwa uthe xa etshintshela eNMU, kuba umke engagqibanga eUWC, wabe eyishiya imigushuzo enokwenza nopolitiko, kuba esamkela inkolo yobuKrestu. Kodwa akayekanga ukusithanda isizwe esimnyama, nobulungisa kumntu wonke; kungoko aqokelele le mibongo, ebesoloko eyibhala xa evakalelwa kwizinto ezenzekayo kweli, wakhupha le ncwadi.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
In Khayelitsha in Cape Town. Most people in Khayelitsha come from the rural areas of the Eastern Cape. And the majority is from the former Transkei. So, these people are rich in language (IsiXhosa), culture and history (of amaXhosa and South Africa in general). Though my mother and father were not living together, they both taught me a lot, whenever they were in a good mood.
When did you first start writing?
In 2008. I began as a street poet (rapper). I also participated in drama in my High school years. This motivated me to right short stories. Some of these short stories I performed, with a few classmates, during oral presentations.
Read more of this interview.

Videos

More about Mlungisi Koyana
About what inspires me to write, and my writing.

Books

Amagqabantshintshi
Price: Free! Words: 3,660. Language: Xhosa. Published: August 3, 2020. Categories: Poetry » African Poetry
Amagqabantshintshi is an isiXhosa collection of poems on different subjects: faith, religion, politics, identity, and love.

Mlungisi Koyana's tag cloud