DPS Monyaise

Books

Go ša Baori
Price: $3.39 USD. Words: 60,220. Language: Tswana. Published: November 29, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Thulaganyo ya padi e e maphatamabedi mme a kopana fa a ya bokhutlong. Karolo ya ntlha ke modutela o o tshelang mo karolong ya bobedi mme di bope selo se le sengwe. Tsoopedi di bua ka botshelo jwa mmamodikwaneng le ditlamorago tse di diphatsa tse baanelwa ba iphitlhetseng mo go tsona.
Marara
Price: $3.39 USD. Words: 20,310. Language: Tswana. Published: October 31, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
“Pelo e ja serati …” le fa gona kakanyo e, e sa ungwela Lebogang ka gope fa a sena go nyalana le Molefe. Morupong morago ga loso lwa ga mmaagwe, fa a bona e kete o tlaa tloga a ‘lelela kgama le mogogoro’ o phuaganya Rremogolo jaaka segotlhola se kgwiwa ke motho a itlhaganetse, a bo a boelana le Sentshoge yo o neng a ithatelwa ke moswi, mmaagwe.
Bogosi Kupe
Price: $3.39 USD. Words: 51,220. Language: Tswana. Published: September 18, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Bogosi Kupe e thadisa ka thitokgang ya bogosi le lorato. Go na le dithitokgang di le pedi tse di nyalanang e bile di tsamaelana. Bogosi ke mokgwa wa setso o o supang ka mo puso ya Batswana e tsamaisiwang ka teng. Kupe ke selo se se tlhodilweng ke Modimo.

DPS Monyaise's tag cloud

bogosi kupe    monyaise    novel    setswana    south africa    tswana