Msesi Gamede

Biography

Msesi Maryline Gamede watalwa mhla tilunye Ingongoni ngemnyaka wanga 1998 endzaweni ya -Kabokweni esifundzeni sase Mpumalanga.

Wafundza kuletikolo letilandzelako: Sifunindlela primary school, Mlilo primary school, A.A Khumalo primary school kanye nase Phatfwa secondary school lapho waphotfula khona matikula etjeni wakhe.

Wacala kubhala tinkondlo ngemnyaka wa 2009,wase ungenela imincintiswano yekubhala kulapho-ke watfola khona tindondo letamgcugcutela kakhulu ekubhaleni.

Wadvuma kakhulu ngemnyaka wa 2017 nakabhala inkondlo ngemsakato wetenkholo lobitwa ngekutsi 'Izwi lethemba' (Voice of Hope FM) wase uphiwa nelibito lelisha wabitwa ngekutsi ngu 'Mary the poetess' kungumanje uchubeka ngetifundvo takhe ekolishi."

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in Mpumalanga in a city of Nelspruit,I got influenced in writing by seeing other people around my home town unleashing their different talents.
When did you first start writing?
I started writing in 2009.
Read more of this interview.

Videos

More about Msesi Gamede
About what inspires me to write, and my writing

Books

Umvila
Price: $2.00 USD. Words: 4,990. Language: Swati. Published: August 9, 2019. Categories: Poetry » African Poetry
Uyini Umvila? Umvila ligama lesintfu lapho kuhlonishwa khona ligama lelitayeleke ngekutsi yindlela. Kubangelwa yini kutsi umbhali walencwadzi ayetse ngekutsi yinguMvila? Sizatfu kungukutsi lena ncwadzi iyindlela lekuhanjwa ngayo nanobe uyakuphi. Ayikho indlela lengekho kulenancwadzi.

Msesi Gamede's tag cloud