Ndd

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Ndd

  • Bên Thắng Cuộc: Quyền bính on Feb. 02, 2013

    Cảm ơn tác giả. Cuốn sách đã cho tôi biết những đoạn trường gian nan của đất nước. Tôi rất trân trọng nỗ lực của anh trong việc thu thập và xuất bản cuốn sách này.