Nomonde Nelisiwe Jele

Biography

UNomonde Nelisiwe Jele wazalwa mhla ziyi-08 kuMandulo ngonyaka ka-1988, kwaDlangezwa. Uphothule imfundo yakhe yamabanga aphakeme eNyuvesi yakwaZulu, i-University of Zululand, nalapho enza khona i-High Certificate in Public Relations, wathweswa iziqu ngonyaka ka-2013. Waphinde wenza i-Bachelor of Arts, wathweswa iziqu ngonyaka ka-2016. Akagcinanga lapho, waphinde wenza i-Postgraduate Certificate in Education, wathweswa iziqu ngonyaka ka-2017. Enyuvesi-ke akafikanga wazithela ngabandayo. Ngonyaka ka-2014 kuya ku-2015, ube yingxenye yekomidi lobuholi elibhekelela izidingo-ngqangi zabafundi eMnyangweni wezoMlando, kwathi ngonyaka ka-2015 kuya ku-2016 waba ngusekela-sihlalo eMnyangweni weziLimi zase-Afrika Namasiko, nokwabe kuyikomidi elibhekelela izidingo zabafundi balo mnyango. Waphinde waba yi-tutor kuwona lo mnyango, elekelela ekufundiseni ulimi lwesiZulu.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in Pongola. And i observed many social ills that manifested themselves in my community.
When did you first start writing?
2009
Read more of this interview.

Where to find Nomonde Nelisiwe Jele online

Facebook: Facebook profile

Books

Ngife Olwembiza
Price: $2.00 USD. Words: 4,270. Language: Zulu. Published: July 11, 2018. Categories: Fiction » Literature » Literary
Kule ndatshana sithola umlingiswa uNdlovu ebhekene nenkinga ngamadodakazi akhe amabili uBathabile noPhumzile. Inkinga wukuthi womabili la madodakazi akhe asaqeda esikoleni kodwa kayikho imali yokuthi aye enyuvesi. UNdlovu akanayo imali njengoba elinde eyomhlalaphansi. Kuthi uma isiphumile imali uNdlovu aluthwe ngu-Enouch omethembisa ukuthi uzoyikhulisa.

Nomonde Nelisiwe Jele's tag cloud