Nomonde Nelisiwe Jele

Biography

Wazalwa mhla ziyi-08 kuMandulo kwa-Dlangezwa nokuyilapho inkaba yakhe izinze khona ngokuhamba kwesikhathi ugcine esekhulela oPhongolo. Uphothule imfundo yakhe yamabanga aphakeme eNyuvesi yakwaZulu i-“University of Zululand” nalapho enza khona lokhu okulandelayo: i-“High Certificate in Public Relations” Wethweswa iziqu ngonyaka ka-2013, waphinde wenza i-“Bachelor of Arts” wethweswa iziqu ngonyaka ka-2016, waphinde wenza i-“Postgraduate Certificate in Education” wethweswa iziqu ngonyaka ka-2017. Nakhu nokunye afike wakwenza eNyuvesi: Ngonyaka ka-2014 kuya ku2015 ube yingxenye yekomidi lobuholi elibhekelela izidingo nqangi zabafundi kwi “Department of History” kwathi ngonyaka ka-2015 kuya ku-2016 waba ngusekela sihlalo kwi “Department of African Languages and Culture” nokwabe kuyikomidi elibhekelela izidingo nqangi zabafundi bawo lomnyango. Waphinde waba yi“Tutor” kuwona lomnyango we“Department of African Languages and Culture” ngonyaka ka-2015-2016, elekelela ekufundiseni ulimi lwesiZulu.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in Pongola and I observed many social incidents that incessantly imposed themselves in the community.
When did you first start writing?
2009
Read more of this interview.

Where to find Nomonde Nelisiwe Jele online

Facebook: Facebook profile

Videos

More about Nomonde Jele
About what inspires me to write, and my writing

Books

Ngife Olwembiza
Price: Free! Words: 4,380. Language: Zulu. Published: July 11, 2018. Categories: Fiction » Literature » Literary
Kulendatshana sithola umlingiswa omkhulu uNdlovu ebhekene nenkinga yokufeza izidingo zamadodakazi akhe amabili uBathabile noPhumzile. Uyise wabo uNdlovu akanayo lemali njengoba esalinde imaliyakhe yomhlalaphansi nje. Kuthi uma isiphumile imali akhohliswe yinsizwa okuthiwa ngu Enouch, ithi izomukhulisela yona imali le ngezinsuku ezimbili nje vo!

Nomonde Nelisiwe Jele's tag cloud