Nonzwakazi George-Benenengu

Biography

Ndizalelwe eMpuma Koloni, ndaze ndafunda amabanga am aphantsi kwisikolo i Tyeni eyayiphantsi kotitshala omkhulu uMnumzana A.S Njani. Ndaze ndayokungena esinaleni eHlankomo i-Mhlontlo High School apho bendingumdlali webhola yomnyazi i-Netball, ndaze ndaphumelela ibanga leshumi. Ndiye ndeza kweleNtlazi apho ndiye ndafunda kwiYunivesithi yase Ntshona Koloni (UWC). Ndingumama otshatileyo onabantwana abathathu. Ndisebenzela uRhulumente waseNtshona Koloni.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in Eastern Cape, to see things happening around you, the environment, the hardships makes one think of doting those things down. Some of them are good and some are bad. Telling these stories to your children, they laugh at the same time they feel sorry for you and learn from those stories.
When did you first start writing?
I started in 2015, although i did not think of publishing.
Read more of this interview.

Where to find Nonzwakazi George-Benenengu online

Facebook: Facebook profile

Videos

More about Nonzwakazi Benenengu
About what inspires me to write, and my writing

Books

Bumnandi Ubomi Noxa Bunamahla Ndinyuka
Price: Free! Words: 1,460. Language: Xhosa. Published: August 15, 2018. Categories: Poetry » African Poetry
La ngamabali amafutshane ayingqokelela yeziganeko ezahlukeneyo, ayalumkisa, ayayala amanye ayabulela.

Nonzwakazi George-Benenengu's tag cloud