JJF Sankqela

Biography

J.J. Sankqela wazalelwa kwilali yaseNtlozelo kwidolophu yase Mbizana, phantsi komasipala wengingqi i-Alfred Nzo kwiphondo Impuma Koloni. Umbhali lo waqala ukubhala kwasebuncinaneni bakhe. Kungoku nje ukwazile ukubhala iincwadi ezingaphezulu kwethoba, amabali amade nemidlalo esebenzisa iSixhosa. Kwezi ncwadi zakhe kukho nale ethi OWU! HAYI UKUZENZA epapashwe ngo 2006 ngumzi wakwa Via Afrika. Le ncwadi yathi yaba kuluhlu lweencwadi ezathi zachongelwa kukhuphiswano lwakwa MNET Awards in Cape Town ngo 2007.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
Ndikhulele eMbizana kwilali ebizwa ngokuba yiNtlozelo, ndaze ndagqithela kwidolophu yaseMaxesibeni (Mount Ayliff). Eyona nto yandenza ndakuthanda ukubhala kukubona izinto ezimbi ezithi zenziwe ngabantu kwabanye abantu. Yonke ke loo nto ndithe ndakuyibona ndacinga eyona ndlela enokwenza abantu bafundiseke ngobungozi bezo zinto, liphepha nosiba, ukuze batsho bazikhwebule kulo mkhwa mbi othi ushiye iintliziyo zabanye abantu zonzakele.
When did you first start writing?
Ndiqale ukubhala ngo1989.
Read more of this interview.

Books

Owu! Hayi Ukuzenza
Price: $3.33 USD. Words: 17,860. Language: Xhosa. Published: September 19, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Owu! Hayi Ukuzenza yincwadi esichazela ngendoda engafuniyo ukukhula. Yindoda esoloko isiva ngonina yonke into. Ithi indoda isiya kusebenza emazweni, kanti izakushiya umama wayo enukuneza umtshakazana lo ngaso sonke isithuko esikhoyo phantsi komthunzi welanga. Ide imthuke ngokuba ligqolo.

JJF Sankqela's tag cloud