Sicelo Ntshangase

Biography

UDokotela Sicelo Ziphozonke Ntshangase wazalwa zingama-26 ku- Ephreli 1975, eNgwavuma, eNyakatho nekwaZulu-Natali. Uzalwa yisithole sakwaNyawo, uBekiwe Nester, benoDumba Wilson Ntshangase. Ungowesihlanu ezinganeni eziyisithupha, amantombazane amathathu: uThembeni, uPhakanyisiwenoPhumlile kanye nabafana ababili: uSibongeleni noSiphelele. Unabantwana abahlanu: uThembisa, uLindokuhle, u-Olwethu, u-Aphile kanye noNkazimulo Ziphozonke Junior. Ushade noBongiwe (okaMalinga).Uke wafundisa i-Teaching Methodology yesiZulu nesiNdebele, eNyuvesi yasePitoli, eGroenkloef Campus. Manje usefundisa eNyuvesi yaKwaZulu-Natali.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
Ingwavuma and Durban in KwaZulu Natal. This influenced my writing because I realised that there is a gap between the rich and the poor, the educated and uneducated and my writing addresses those issues.
When did you first start writing?
In 2015
Read more of this interview.

Where to find Sicelo Ntshangase online

Videos

More about Sicelo Ntshangase
About what inspires me to write, and my writing

Books

Mamatheka Nhliziyo Yami
You set the price! Words: 19,760. Language: Zulu. Published: July 31, 2018. Categories: Fiction » Educational
Leli qoqo lezindaba ezimfushane elethiwe igama elithi “MamathekaNhliziyoYami” liqukethe izindaba ezidingida izindikimba ezithinta ngqo isikhathi esiphila kusona manje. Izindikimba ezifana nobubha, ukwehlukana ngokwamasiko, ukwehlukana ngokwenkolo, ukwehlukana ngokwamazinga empilo phakathi kwalabo abadla izambane likampondo nalabo abadla imbuya ngothi.

Sicelo Ntshangase's tag cloud