Sindiwe Magona

Biography

USindiwe Magona ube engumsebenzi kwi Manyano yezizwe (United Nations) iminyaka engama-25. Uthe akuba enikwe umhlala phantsi wakhetha ukubuyela kweli loMzantsi - Afrika. Ngumbhali weendidi zeencwadi eziquka amabali amafutshane., amavo, idrama, imibonggo, inoveli ethi "Mother to Mother" kunye noninzi lwezinye lincwadana Lo kaMagona ubhala ngeelwimi ezimbini, isiXhosa kunye nesiNgesi.

Books

Awam Ngqo!
Price: $2.66 USD. Words: 13,620. Language: Xhosa. Published: September 18, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Ingaba abantu ababini abaza kutshata bayazi na ukuba kufuneka imvisiswano yabo iyinto ehamba njani nesekwe phezu kwamigaqo mini na? Khona, ingaba isekho nje into esisisulu? USipho yena uthi uza kulandela igama lakhe kwaye imnandi kunene ke le nto kuba isibonisa into yokuba abantwana abazizidalwa bangazizipho ezikhulu, izipho abazali abazinikwe nguMdali.
Vukani!
Price: $3.39 USD. Words: 11,430. Language: Xhosa. Published: September 6, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
UZama Lonzi, udlwengulwa yinkwenkwe e-HIV-positive. Esi senzo sifaka usapho lwale ntombazana kwintlekele olube lungayiqondi ukuba ingehlela abantu abafana nalo, olu ukuphucuka.

Sindiwe Magona's tag cloud

challenges    defiance    drama    faith    grief    hiv positive    isixhosa    responsibility    sindiwe magona    south africa    vukani    xhosa