Siphesihle Mcineka

Biography

Siphesihle Sakhile Mcineka wazalwa ngomhlaka 24 April 1989. Ezalwa ngu Nkosikazi Philisiwe Mcineka beno Mnumzane Daniel Mcineka ongasekho. Ngafunda amabanga emfundo ephansi e Makhasaneni primary school ngadlulela e Nhloyana high school ngaphothula umatikuletsheni ngo 2009. Ngenxa yemiphumela engabanga mihle eyayingangiholela ekutheni ngifeze iphupho lami lokuqhubeka nemfundo ephakeme ngibe sengibuyela ngayoqala phansi umatikuletsheni ngawuphinda e Bizimali secondary school e Nkandla ngonyaka ka 2010. Ngokusweleka kwezimali zokuqhubeka nokufunda kwangiphoqa ukuthi ngiyofuna amatoho ukuze ngikwazi ukulekelela umndeni wami. Ngasebenza e Rank yezimoto ezithutha umphakathi wangasekhaya ngasebenza isikhathi esingangonyaka ngilayisha imthwalo ezimotweni ngihola u R10 ngemoto. Uma umsebenzi ungabanga bikho ngangibuyela ekhaya ntambama ngilambatha. Ekupheleni konyaka ngahamba ngayofesa emapulazini ngenhlanhla ngaqashwa epulazini lakwa Mbengana eNkwalini. Ngasebenza nakhona isikhathi esingangonyaka ngathola amasente ngafundela ubu security nakhona kuma security ngasebenza unyaka owodwa ngashiya ngaqhubeka nesifiso sami sokufunda. Ngafunda i Diploma ye Human Resources Management ngonyaka ka 2014. Ngasebenza emaphoyiseni ase Melmoth ngenza in-service training ye Human Resources isikhathi esingangezinyanga eziyisithupha ngase ngithathwa e Mthonjaneni Municipality ngasebenza ngiyitoho izinyanga eziyisishagalolunye ngase ngiqashwa ngokugcwele wokuba ngu Councillor Support Officer kuze kube manje ngisebenza khona. Ngiqale ukuzibona ukuthi nginekhono lokubhala izinkondlo ama Novel kanye nezindatshana ezimfushane ngonyaka ka 2007 ngisafunda u standard 8 e Nhloyana High School. Ugqozi lokubhala ngalunikwa ngothisha bami ababengifundisa isizulu okungu Mem Mnqayi ongasekho no Miss Maphumulo kanye no Miss Hlabisa okunguyena owadlala indima enkulu empilweni yami owayengikhalima uma sengiphuma esandleni.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
In Melmoth Hlabathini reserve. As i'm living in the rural area where we practice a lot of traditional culture and custom as well at school I was exposed by writing literature including poems, drama and short stories.
When did you first start writing?
I started to write in 2007 when i was in the high school level.
Read more of this interview.

Where to find Siphesihle Mcineka online

Facebook: Facebook profile

Videos

More about Siphesihle Mcineka
About what inspires me to write, and my writing.

Books

Intunda Bebhekene
Price: $2.99 USD. Words: 5,560. Language: Zulu. Published: July 30, 2020. Categories: Poetry » African Poetry
Leli yiqoqo lezinkondlo zesizulu eliqukethe izinkondlo eziwu 40 ezithaphuka ugqozi nencwenga yamazwi amtoti.

Siphesihle Mcineka's tag cloud