Thembelihle Sokapase

Biography

NdinguThembelihle Sokapase. Ndazalwa ngomhla we17 kweyoMnga, 1990. Ndihlala eRhawutini ngoku kodwa ndizalelwe ndakhulela eMpuma Koloni kwiidolophu ezimbini: eGcuwa apho ndenze khona amabanga aphantsi, naseBhofolo apho ndenze khona amabanga aphakamileyo. Emva koko ndiye ndafumana imfundo enomsila kwiziko-mfundo iWalter Sisulu Univerity eMonti, apho ndifumene khona isidanga kwizifundo zeInformation Technology (IT). EMonti kukwalapho ndiqale khona ukubhala amabali amafutshane ndibhala ngesiNgesi kuphela ngezo ntsuku. Kodwa namhlanje ndizibhala zonke iindidi zoluncwadi (imidlalo, iinoveli, izincoko, amabali amafutshane, nemibongo) ngesiXhosa.

Books

Yapatyalaka Ibhobhile
Price: $10.80 USD. Words: 17,030. Language: Xhosa. Originally Published: March 31, 2020 by Thembelihle Sokapase. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Ihlwempu lasemaMpingeni liziva liphoxekile xa lingafumani ncedo nankathalo kwisityebi somfundisi ekuthiwa nguPhakamile. UMpinga ngumkhonzi ophambili ecaweni kaPhakamile, kodwa uye alufumane uncedo kuGawusha odume ngokuthwala nobuhedeni. Uye athi akuncedakala azimisele ukuba yena nowakwakhe abayi kuze baphinde balubeke ecaweni kaPhakamile. Eso sigqibo siye sibangele ukuba ipatyalake ibhobhile.
Uloyiso Lothando
Price: $8.10 USD. Words: 9,310. Language: Xhosa. Originally Published: August 9, 2019 by Thembelihle Sokapase. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Ibali lilandela ubom babantu ababini — intombi nomfana. Intombi esaze ngobuso elizweni idibana nomfana oyithandayo. Kodwa ke lo mfana akayazi imvelaphi yale ntokazi, ubom bayo bangaphambili namabibi ehleli phezu kwawo. Ingaba indlela lo mfana ayijonga ngayo le ntokazi iza kutshintsha na xa ethe wayazi ukusuka nokuhlala?

Thembelihle Sokapase's tag cloud