Thembelihle Sokapase

Biography

NdinguThembelihle Sokapase. Ndazalwa ngomhla we17 kweyoMnga, 1990. Ndihlala eRhawutini ngoku kodwa ndizalelwe ndakhulela eMpuma Koloni kwiidolophu ezimbini: eGcuwa apho ndenze khona amabanga aphantsi, naseBhofolo apho ndenze khona amabanga aphakamileyo. Emva koko ndiye ndafumana imfundo enomsila kwiziko-mfundo iWalter Sisulu Univerity eMonti, apho ndifumene khona isidanga kwizifundo zeInformation Technology (IT). EMonti kukwalapho ndiqale khona ukubhala amabali amafutshane ndibhala ngesiNgesi kuphela ngezo ntsuku. Kodwa namhlanje ndizibhala zonke iindidi zoluncwadi (imidlalo, iinoveli, izincoko, amabali amafutshane, nemibongo) ngesiXhosa.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in two towns; firstly in Butterworth where I got my primary education. Thereafter I went to Fort Beaufort where I got my secondary education. Both towns are in the Eastern Cape. My outlook on life, not only as an author but also as a person, is influenced largely by my experiences in those two towns during my formative years.
When did you first start writing?
I started writing in 2013.
Read more of this interview.

Where to find Thembelihle Sokapase online

Facebook: Facebook profile

Videos

More about Thembelihle Sokapase
About what inspires me to write, and my writing

Books

Yapatyalaka Ibhobhile
Price: $5.62 USD. Words: 16,890. Language: Xhosa. Published: March 31, 2020. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Ihlwempu lasemaMpingeni liziva liphoxekile xa lingafumani ncedo nankathalo kwisityebi somfundisi ekuthiwa nguPhakamile. UMpinga ngumkhonzi ophambili ecaweni kaPhakamile, kodwa uye alufumane uncedo kuGawusha odume ngokuthwala nobuhedeni. Uye athi akuncedakala azimisele ukuba yena nowakwakhe abayi kuze baphinde balubeke ecaweni kaPhakamile. Eso sigqibo siye sibangele ukuba ipatyalake ibhobhile.
Uloyiso Lothando
Price: $3.88 USD. Words: 9,180. Language: Xhosa. Published: August 9, 2019. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Ibali lilandela ubom babantu ababini — intombi nomfana. Intombi esaze ngobuso elizweni idibana nomfana oyithandayo. Kodwa ke lo mfana akayazi imvelaphi yale ntokazi, ubom bayo bangaphambili namabibi ehleli phezu kwawo. Ingaba indlela lo mfana ayijonga ngayo le ntokazi iza kutshintsha na xa ethe wayazi ukusuka nokuhlala?

Thembelihle Sokapase's tag cloud

Thembelihle Sokapase's favorite authors on Smashwords