Phong La

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Phong La

  • Bên Thắng Cuộc: Quyền bính on Jan. 20, 2013
    (no rating)
    Cảm ơn tác giả Huy Đức đã bỏ công thu thập những dữ kiện góp phần chi phối lịch sử và vận mệnh VN. Tôi mua Bên Thắng Cuộc I và II không ngoài mục đích tìm hiểu những dữ kiện này, nhưng quan trọng hơn là muốn bỏ lá phiếu ủng hộ Huy Đức và khích lệ những ai còn đang muốn cất tiếng nói sự thật hãy dũng cảm lên.