Vakalisa Hlazo

Biography

Igama lombhali lo nguVakalisa Hlazo. UVakalisa wazalelwa kwiLali yaseMajuba eSterkspruit ngo1983. Ungumtwana wesithathu ekwa-yinci konyana bakaFikile Hlazo umNzolo. Uthe akuba minyaka isixhenxe wagqobhoka. Imfundo yamabanga aphantsi uyifumene eFree State kwilokishi yaseMatlakeng eZastron. Uthe akuphumelela ibanga leshumi ngo2001 waphumelela ibhaso lokuqhubekeka nemfundo enomsila kwiDyunivesithi yaseFree State eBloemfontein. Ube namagingxigingxi ke apho maxa wambi angafundi ahlale nje elokishini. Kodwa ude wasithweswa isidanga esiyiBSc ngo2009. Ngelixa aphumileyo esikolweni ukhe wasebenza njengomchweli izihlandlo zada zazibini. Uyasebenza ngoku kwisebe leEnvironmental Affairs laseFree State.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in Sterkspruit, Eastern Cape and Zastron, Free State. It has influenced my writing a great deal as my inspiration comes from there. Most of my settings for my stories are influenced by my environment of which these two areas have been most prominent.
When did you first start writing?
I started writing in 1999.
Read more of this interview.

Videos

More about Vakalisa Hlazo
About what inspires me to write, and my writing

Books

Ubuyelekhaya
Price: Free! Words: 7,040. Language: Xhosa. Published: August 9, 2019. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Ukushiywa ngabazali kunyanzela uMkhanyiseli nomnakwabo uMxolisi ukuba balishiye ikhaya baye kuzama ubom eZamdela eSasolburg apho wayephangela khona umkhuluwa wabo. Intlalo eZamdela yakhawulelza yakrakra nakubeni yayithembisa ekuqaleni.

Vakalisa Hlazo's tag cloud

bloemfontein    hlazo    isixhosa    novelette    south africa    sterkspruit    vakalisa    victor    zastron