Vusi Ntimane

Biography

Vusi Bonginkosi Ntimane watalwa mhlaka 30 Ingongoni ngemnyaka wango1993.Vusi utalelwe esibhedlela iMagolide (Shongwe) phasi eNkomazi.Ngemnyaka wango2001 ubese uyasuka eNkomazi wayohlala ePienaary kulapho acale timfundvo takhe.

Timfundvo takhe temabanga laphasi utiphotfule esikolweni iVukasambe Primary school ngemnyaka wango 2008.Timfundvo takhe temabanga laphakeme utiphotfule ngemnyaka wango 2015 esikolweni iLihawu Secondary school.

Vusi wacala kubhala ngemnyaka wango 2007 abenta libanga lesitfupha esikolweni iVukasambe Primary School.Umdlalo wakhe wekucala ngulotsi "TJELA YENA" abenta libanga lesihlanu.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
Pienaary, my teachers were encouraging me to continued write because at my school I was the only one who were writing drama for acting. And also the 2014-2015 those learners that I have study with them they were encouraging me to write. Even my mother is the one who gives more tips when I'm writing after I wrote especial poems she takes my papers and she read them.If I'm wrong she tell me. That why I've got that influence.
When did you first start writing?
2007
Read more of this interview.

Videos

More about Vusi Ntimane
About what inspires me to write, and my writing

Books

Imbandvo
Price: $4.99 USD. Words: 5,410. Language: Swati. Published: August 6, 2018. Categories: Poetry » African Poetry
Iyini Imbandvo? Imbandvo yincwadzi leligcogco letinkondlo letehlukahlukene ngekuya kwetinhlobo tetinkonlo. Leligama lelitsi “Imbandvo” ligama lenhlonipho, lihloniphisa insimi lekulinywa kuyo titselo. Kubangelwa yini kutsi kwetsiwe lencwadzi ngekutsi Imbandvo? Sizatfu kutsi kunetitselo letihlanyelwe lekudzingeka kutsi ngulowo nalowo ahambe ayotivuna.

Vusi Ntimane's tag cloud

Vusi Ntimane's favorite authors on Smashwords

Nomonde Nelisiwe Jele
Latest book: Ngife Olwembiza.
Published July 11, 2018.