Yonela Thengimfene

Biography

NdingumXhosakazi oluthandayo ulwimi lwenkobe. Apha ebomini ndingakholwa ukuba isizwe esintsundu singabuyela eMbo, siqiniseke ukuba isintu nesithethe zizinto esigxila kuzo khon' ukuze abantu bangayilahli inkcubeko yabo. Ndingumntu ozingcayo ngolwimi lwam. Ndikhuthazeke kakhulu ngumama wam ondizalayo, uMam' uNomini Thengimfene ohlala ethetha ulwimi lwenkobe. Ndithe ndiselula ndafunda nto kuye. Kum ndiye ndazingca ndathwal' intshinga ngolwimi lwenkobe. Ndafumaniseka ukuba awungomntu ngaphandle kolwimi lwenkobe. IsiXhosa sithi ungalahl' imbo yakho ngophoyiyane. Ndifun' ukuthi singamaXhosa masingaphapheli ulwimi lwaseNtshona. Masizingce ngesiXhosa sethu.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
Ndikhulele eNgqamakhwe, eNqancule eJojweni. Bendiphila isiXhosa somgquba, sothuthu nesomthonyama. Loo nto yandenza ndanomdla ekudluliseni olu lwazi lwam kwabanye abantu.
When did you first start writing?
Ndiqale ukubhala ndiselula, ndaqhubeka nesakhono sam de ndafikelela kweli nqanaba ndikulo ngoku.
Read more of this interview.

Videos

More about Yonela Thengimfene
About what inspires me to write, and my writing

Books

Iliwa libhek’ umoya
Price: Free! Words: 1,560. Language: Xhosa. Published: September 5, 2018. Categories: Poetry » African Poetry
Le ncwadi iqulethe imixholo encamis’ umxhelo kwanaleyo itsho kuthi xhungu emxhelweni wakucinga ngayo. Imalunga nendlela abantu abahlalisana baphathange ngayo, macala omabini – elihle nelibi. Likhwelo elirhiwula umz’ ontsundu ukuba uzikhumbule ukuba usisizwe esikhusana amagxa nesikhothana amanxeba. Asifaneleki yaye singakhani xa siyintlaba zahlukane.

Yonela Thengimfene's tag cloud

iliwa    isixhosa    libheke    poetry    south africa    thengimfene    umoya    yonela