An Le

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by An Le

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Dec. 17, 2012

    Đọc tới đâu thấy bóng dáng của TQ đến đó, thực sự rùng mình. 4/5 vì Huy Đức vẫn rất nặng lòng với VVK và viết khá sơ lược về sự phản bội đồng minh của Mỹ, nhưng công tâm mà nói anh chép sử khá khách quan. Rất hi vọng và mong đợi lần tái bản kế tiếp có một chương dành riêng cho vai trò của Mỹ dẫn đến sự sụp đổ VHCN.