Θανάσης Βασιλόγιαννης

Biography

Ο συγγραφέας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ με Παιδαγωγικές Σπουδές και Μεταπτυχιακό (MEd) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Σιβιτανίδειο Σχολή.

Books

Αξιολόγηση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 2,030. Language: Greek. Published: April 14, 2013. Category: Nonfiction
Η εργασία αυτή αναφέρεται στην αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την οργάνωση, τη λειτουργία και τα αποτελέσματα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, υπό το πρίσμα της αποτελεσματικότητας και της ανταποδοτικότητας των διατιθέμενων πόρων.
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 2,670. Language: Greek. Published: April 13, 2013. Category: Nonfiction
Παρά τα όσα λέγονται πολλοί συμπολίτες μας δεν κατέχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το ελάχιστο εφόδιο που θα τους επιτρέψει να συμμετάσχουν ισότιμα στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Σε αυτή την εργασία εντοπίζουμε το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας και παρουσιάζουμε το πλαίσιο λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
Ο Αναλφαβητισμός στην Ελλάδα
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 2,380. Language: Greek. Published: April 10, 2013. Category: Nonfiction
Ελέγχεται η έκταση και η εξέλιξη του αναλφαβητισμού στη χώρα μας, ενώ γίνεται και συγκριτική παράθεση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος προσδιορίζονται οι φορείς και οι στρατηγικές που εφαρμόζουν στη χώρα μας με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου.
Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 1,940. Language: Greek. Published: April 10, 2013. Category: Nonfiction
Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων σύμφωνα με τους Freire, Mezirow και Noye – Piveteau, καθώς και οι παραδοχές τους σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων.
Το Εκπαιδευτικό Υλικό
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 1,160. Language: Greek. Published: April 9, 2013. Category: Nonfiction
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το πλαίσιο που πρέπει να βασιστούμε για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται σε προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση.
Εκτιμήσεις Εκπαιδευτικών για τις Επιδόσεις των Αλλοδαπών Μαθητών
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 6,690. Language: Greek. Published: April 9, 2013. Category: Nonfiction
Με την εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης της σχέσης μεταξύ του αυξημένου ποσοστού αλλοδαπών μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια και των εκτιμήσεων που διατυπώνουν οι εκπαιδευτικοί για τις επιδόσεις τους.
Επιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτών στα ΙΕΚ
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 20,750. Language: Greek. Published: April 8, 2013. Category: Nonfiction
Οποιαδήποτε επιμορφωτική δράση που αφορά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών, είναι αναποτελεσματική αν δεν εφαρμοστούν στην πράξη οι βασικές αρχές του σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, αποτελεί το πρώτο βήμα σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού προγράμματος επιμόρφωσης.
Το Σχολείο του Μέλλοντος
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 2,260. Language: Greek. Published: April 8, 2013. Category: Nonfiction
Μια εργασία που αναφέρεται σε ένα διαφορετικό, πιο προσπελάσιμο και δεκτικό στις σύγχρονες απαιτήσεις σύστημα εκπαίδευσης που βασίζεται στις αρχές της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 2,160. Language: Greek. Published: April 3, 2013. Category: Nonfiction
Μια εργασία σχετικά με τις δυσκολίες των ενηλίκων να σπουδάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις δυνατότητες που τους δίνει η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Θανάσης Βασιλόγιαννης’s tag cloud