Homeira Norouzi

Series

بهشت رفت و عشق جاودانه شد
ادم که با همه وجود خود برای نعمت هایی که خدایش به او داده بود شکرگزار بود و در همه حال فرمانبردار او. تا اینکه حوای زیبا خلق می شود و با خلقت او زندگی ادم دچار تحولی شگرف می شود. ادم در بوته ازمایش قرار می گیرد و در این ازمایش نابرابر او جانب حوا، تنها عشق خود را می گیرد. حوایی که مورد هجوم سایه های شوم ابلیس قرار گرفته بود و بزودی از نزد ادم باید می رفت! رمانی هیجان انگیز ازتقلای ادم برای ماندن با حوا و پشت پا زدن به همه خوشیها و قدرتها!

Books

بهشت رفت و عشق جاودانه شد
Series: بهشت رفت و عشق جاودانه شد. Price: Free! Words: 13,310. Language: Persian. Published: October 12, 2020. Categories: Fiction » Romance » General
وصف حال ادم و حوا. ادم که با همه وجود خود برای نعمت هایی که خدایش به او داده بود شکرگزار بود و در همه حال فرمانبردار او. تا اینکه حوای زیبا خلق می شود و با خلقت او زندگی ادم دچار تحولی شگرف می شود. ادم در بوته ازمایش قرار می گیرد و در این ازمایش نابرابر او جانب حوا، تنها عشق خود را می گیرد. حوایی که مورد هجوم سایه های شوم ابلیس قرار گرفته بود و بز

Homeira Norouzi's tag cloud

Smashwords book reviews by Homeira Norouzi