Lan Pham

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Lan Pham

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Dec. 17, 2012
    (no rating)
    "Xe U-oát của ông Kiệt đi tới đâu, người dân tránh ra nhường chỗ rộng rãi cho đi. Những xe khác của “Quân Giải Phóng” cũng được cư xử như vậy." Ngựa ô của Thành Cát Tư Hãn đi tới đâu, người dân tránh ra nhường chỗ rộng rãi cho đi. Những ngựa khác của "Quân Chinh Phục" cũng được cư xử như vậy. Thành Cát Tư Hãn nhớ lại..."lúc đó uy thế của cách mạng trùm lên tất cả". (sic) Khốn nạn thay cho dân miền nam Việt Nam.