D Truong

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by D Truong

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Jan. 07, 2013

    Quyễn bên thắng cuộc là kết quả của một tổng kết khách quan tài liệu từ nhiều phía kết hợp với khả năng nhận xét của một nhà báo chuyên nghiệp.