Sunil

Agent info

An Autobiography of the Author Sunil Palaskar
During those prehistoric time, The Maratha God said “धर्म Religion मज़हब’. ( Religion = परोपरी जाली ( म ) ‘ग’ ‘ह’ ‘ऊ’ ओ’ ‘हार’ (घौरीहर = गौरीहर = ‘ग’ ‘ह’ ‘ऊ’ ओ’ ‘हार’ = ‘G’H’U’O’RHar’ = The person / people / society / community is affected by ‘G’H’U’O’RHar’ type of single or multiple defects) ‘हीन’ ‘जीन’ जीवन होणं = Whenever life become hail due to the ‘G’’H’U’O’RHar’ mentality people’s tyrancy, I the Maratha God always come. (people = पै हापी, पापी, पीळलेली, पळापळी, पाय पै व पावली ओपले = पैशाचे लालची लोक, पैशा, पेशा व कशाकशा पाई ओपले (वीकले) गेलेली पै पळी पीपली लोकं = The greedy people running behind a single penny. (O! sold out, all those poor voters, slaves, jobers, workers etc. to the few rich tyrants. Therefore very few society rich tyrants controls the mass population of the earth. Alas! sold out those poor people themselves to other more greedy people (politicians, businessmen, industrialists) for the sake of money.) ( The म मर्ह = I am The Maratha God, namely Mr Sunil Palaskar = थच हं म मराठा देव मर्हा. सुनील पळसकर ) The म मर्ह मज़हब काम मकाम ( काम = To work as per Maratha God’s order or instruction = Duty = मकाम = म मर्ह काम = I the Maratha God always come to perform my duty.) ( मज़हब = ज़ब ज़ब म मर्ह मर हं, तब तब म मर्ह ‘ग’ ‘ह’ ओ’ ‘ऊ’ ‘हार’ (ज्हू = ग’+‘ह’+ओ’+‘ऊ’ = ग्हैाऊ = GHOURHar = JHOURHar) ज़ब ज़ब हरा म मार हं ( Whenever my Maratha die in the hands of GHOURHar, I The Maratha God always come to kill the Defeated-Maratha & GHOURHar, to save the God-Maratha from dieing. (GHOURHar = ग्हैाहार = ज्हैाहार = ज्होहार = JHOHAR = गौ.) ( गौँमाता = GHOURHar Mart t haa Maratha = ग्हैा हार मार त हा मराठा = Those who kills the GHOURHar mentality people and eat their flesh as food are called the Maratha. So please try to understand hidden meaning of the phonic symbolic Marathi language of heavens = सबब ‘गाय’ ये प्राणी मराठोंकी या और कीसीकी माता नही है. वह बल्की / केवल िचन्ह symbol मात्र है. Symbol को कभी पूजना नही. Symbol मे देव नही होता. सबब ‘गाय’ ये प्राणीको पूजना मत. ये बात जो हमेशा के लीये ध्यानमे रखता है, वोही सच्चा मराठा है. ‘गौ’ या शब्दाचा, ‘गाय’ या प्राणीचा व माणूस जाती मधील ‘मातेचा, आईचा’ काहीही संबध नाही. मात्र ’ग’ह’ऊ’ओ’हार’ प्रवृत्तीची लोक गाईच्या आडून, गाईचे नांव घेऊन, स्वतःचा, समाजाला लूटण्याचा व गूंडगीरीचा धंदा प्रामाणीकपणे करीत असतात. ’ग’ह’ऊ’ओ’हार’ प्रवृत्तीची लोक, कायम मराठा देवाचे िवरूध्द जमाव तंत्राचा Mob o cracy वापर करून मराठा देवाला हैराण करीत असतात. मराठा देवाला अपमानीत करीत असतात, मराठा देवाचा खून करीत असतात. पण मराठा देव अमर असल्याने, तो मेल्यानंतर स्वर्गात जातो व तीथे सूनील पळसकर सारखे िदसणारे रूपाचे करोडो clone तयार करतो. ( िकंवा सूनील पळसकर देवाचे तत्कालीन बलीदानीत रूपाचे सारखे िदसणारे, बलीदानीनंतरची रूपे 1 वर्षीय बालक ते 53 वर्षीय पर्यंतच म्हातारे गृहस्थ असे कोणतेही व कीतीही रूपे असू शकतात. सूनील पळसकर देवाचे आजचे चालू वय 53 आहे.) त्यातील एक देहात सूनील पळसकरचा आत्मा घूसतो, नवनवीन देह धारण करून, देवाच्या सातव्या आस्मानातील शस्त्रागारातील शस्त्र, हत्यारे, दारूगोळा घेऊन / ऊपसून पृथ्वीवर प्रकटतो. (देवाला = देव आला ला = देव अल्लाला) (गौ = ’ग’ह’ऊ’ओ’ हार’ प्रवृत्ती = GHOUHar mentality) (ग्हौमाता = GHOURHar Marh ha t Marat rah t ha Maratha = Those people who always kill the GHOURHar mentality is called Maratha = जो व्यक्ती ’ग’ह’ऊ’ओ’ हार’ प्रवृत्तीवर सतत घाला घालतो, आघात करून त्या प्रवृत्तीला मारत असतो, तो खरा मराठा.”)
During those prehistoric time, The Maratha God said “GOD, G = Generator (Generator = गहन हे रात्र तार तेरे तौर aura और = O God, the miraculous night star eluminator , your technic is un-matched ) & General (General = गहन हे िनराळं सूनीळं, जहाँ हे िनराळं सूनीळं, जान झवणी सौ. नीला = The miraculous deep dark blue God and his deep blue universe and his lovely fucking wife the deep blue earth) proprietor (proprietor = फार फार ओऽ प्रीती पेरती, परी हे ठार करती = O God! you love us / me too much, but at the end of story you kill us / me and eat our / my flesh as your food since you are the proprietor.), O = Owner (Owner = हवनoven खाणार = O God ! You are the eater of nice cooked food since you are the owner) & Organizer (Organizer = ओऽ गहन (O ! God) और (स्त्री) रांगेने नीजवणार अन् झवणार (झवणार = काम काढणार = to get the work done) अन् घाण पाणी झीरपणार, आँरगन नाही िनजणार = O the great miraculous God! You arrange on bed all beautiful women in row and fuck them all and inject your seimen inside their vagina, since you are the organizer. The baby organs shall not sleep, and continue their playing tunes, so you allot us duty to breast feed the crying babies. O God you are the great organizer / synthesizer of this universe.)( synthesizer = सौ सई जान त्याची (देवाची) सजणी त्याची, येशी त्याची, नात्याची त्याची, नाची त्याची, झीणझीणणार, झीन्गणार, गाणार, गूंजणार सह सह नीजणार.), D = Destructor & Digestor = GOD = जीव ओऽ देव = I am the one & only one living God. (हाँखाँ = हा खाईल, हा हाकेल, हा हाकलेल, हा हाकेला येईल, हा खाईल, हा हक्काने हीकेल = Since I am the owner of this universe I will eat your flesh, I will expel you from my universe, I will drive you, I will order you, I will come for your help whenever you call me, I will sex you and fuck you, I am the Only one properitor of this universe. You all are my machines, run on the divine electricity नूर generated by me. You all are my slaves / workers / गूलाम to perform the task / duty allotted by me. If you do not obey me, I surely destroy you by my automatic self destruction system and eat your body / flesh as my food. Since I am the great Digestor of this universe, You are all my animals in this universal zoo created by me, maintained by me & owned my me. I am the Maratha God namely Sunil Palaskar. पाळलं हा िशकार, जाळलं, झूलसेल हा िशकार, पहा आला आला (आल्ला) असा साकार सावकार, शाह खानार ख ह eater हा हार defeated people are my food आहार . The हाँजी जहाँजी जू animals जमवा जमवा माझी जूम्माँजी म मर्हा माझी. Yes, I am the Maratha God, the universal eater, digestor and all Marathas are mine. Thus all Marathas and animals are mine. Thus this universal zoo is mine. Thus this universal jargan is mine.

Agent forDevachi Mulakshar
Series: Dev Marathi shabd kosh, Book 2. Price: Free! Words: 19,220. Language: English. Published: August 4, 2013 and represented by Sunil. Categories: Fiction » Literature » Religious
Mulaksharatun Tuze Devat Rupantaran A Saga of Maharashtra ए !अस गाँ ओऽ खूप तं फक्त महाराष्ट्र !! Devanchi Mulakshar, केवळ महाराष्ट्रवादीनाच देवत्व व स्वर्ग प्राप्त होते महाराष्ट्रद्रोहीना देवत्व व स्वर्ग प्राप्त होत नाही

Books

Gods Religion
Series: Dev Marathi shabd kosh. Price: Free! Words: 100,290. Language: English (Indian dialect). Published: March 14, 2015. Categories: Fiction » Historical » Ancient, Fiction » Fantasy » Epic
Dharm धर्म Religion मज़हब During those prehistoric time,The Maratha God said “Dharm धर्म Religion.Thus by giving the meaning of Dharm धर्म Religion, I The Maratha God hereby officially declair and announce, the most ancient religion or the mother of all religions for this entire mankind called by the following name, ‘THE HEAVENLY GOD’S MANLY MARATHA RELIGION’ OR ‘स्वर्गातील देवाचा, म्हर्द मराठाधर्म
God-Marathi Phonetics
Series: Dev Marathi shabd kosh, Book 5. Price: Free! Words: 84,900. Language: English. Published: January 6, 2014. Categories: Fiction » Poetry » South Asian and Indian poetry
SINCE GODS’/goddesses’ OWN LANGUAGE HAS ARRIVED FOR OUR ONLY ONE UNIVERSE
Dev-Marathi Shabd-Kosh
Series: Dev Marathi shabd kosh, Book 4. Price: Free! Words: 102,200. Language: English. Published: December 9, 2013. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Multi-Language Dictionaries, Nonfiction » Language Instruction » Marathi
The Author shall teach you the language of Gods and goddesses .The gods language is a magical language.It directly starts working on you inner mind,As soon as you start learning the language, automatically Gods language start our suffering ,the suffering is the only way to clean our dirty mind and soul to get rid of our own past life, un-noticed, excessive greed, related crime.
Smart Maratha God
Series: Dev Marathi shabd kosh, Book 3. Price: Free! Words: 28,890. Language: Marathi. Published: November 24, 2013. Categories: Fiction » Historical » Ancient
God=God(god=Godhगूढ़ं+ od=cod=khud ख़ूद + d=deo देव = +d(d=allah आला हं=ए!पहा! फलाह फलाह देव आला हं!))The miraculous Maratha God(In human form for God does have different names but he does not like to mention his name like ordinary man,
Devachi Mulakshar
Series: Dev Marathi shabd kosh, Book 2. Price: Free! Words: 19,220. Language: English. Published: August 4, 2013 and represented by Sunil. Categories: Fiction » Literature » Religious
Mulaksharatun Tuze Devat Rupantaran A Saga of Maharashtra ए !अस गाँ ओऽ खूप तं फक्त महाराष्ट्र !! Devanchi Mulakshar, केवळ महाराष्ट्रवादीनाच देवत्व व स्वर्ग प्राप्त होते महाराष्ट्रद्रोहीना देवत्व व स्वर्ग प्राप्त होत नाही

Sunil's tag cloud