Nonfiction » Education & Study Guides » Bilingual education

The Big Book of English Grammar for ESL and English Learners: Prepositions, Phrasal Verbs, English Articles (a, an and the), Gerunds and Infinitives, Irregular Verbs, and English Expressions
Price: $9.99 USD. Words: 128,350. Language: English. Published: October 7, 2017. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Bilingual education, Nonfiction » Language Instruction » English as a second language
This is an upgraded version of all of our previous Focus on English grammar content together in one book. This new edition helps intermediate - advanced students to quickly find answers to questions about prepositions, phrasal verbs, idioms and expressions, English irregular verbs, English expressions for real life (advanced ESL), gerunds and infinitives, and English articles a, an, and the.
"Tám" chuyện tiếng Anh
Price: $4.99 USD. Words: 68,440. Language: Vietnamese. Published: September 25, 2013. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Bilingual education
Hiện nay trên mạng lưu truyền cuốn sách ebook Tiếng Anh theo dòng thời sự của tôi. Rất tiếc đây là ấn bản trái phép. Tôi có viết ba cuốn: Chuyện chữ & nghĩa, Tiếng Anh lý thú và Tiếng Anh theo dòng thời sự. Tất cả ba ấn bản này đã không còn bán ngoài nhà sách nữa. Cuốn này xem như là lần tái bản ở dạng ebook cuốn Tiếng Anh theo dòng thời sự nhưng là bản đầy đủ, dài gấp ba lần cuốn sách trên mạng.

Related Categories