جیم ران و سایر محرک ها در مقابل. جان پایپر و دیگر کالوینیستها

این انجیل شکوفایی در مقابل کتاب خداشناسی اصلاح شده شما را با ایمان مذهبی روشن خواهد کرد، شما را با تفکر انتقادی تحریک می کند و شما را با حکمت خدایی نجات می دهد. 45 صفحه . تصویرسازی جلد توسط کنیا پیندا. توضیحات ترجمه شده با آریانپور
Available ebook formats: epub
About Andrew Bushard

Find empowerment through the First Amendment here:

We leverage freedom of speech, freedom of the press, freedom of assembly, freedom of religion, and freedom to petition the government for a redress of grievances (the First Amendment) to empower you
We leverage creativity and inspiration to empower you
We leverage presentations, talks, mp3s, and videos to empower you
We leverage movies, DVDs, internet videos, and video games to empower you
We leverage integrity, understanding, diligence, and maverickism to empower you

Read Andrew Bushard's Smashwords Interview
Learn more about Andrew Bushard

Also by This Author

Reviews of جیم ران و سایر محرک ها در مقابل. جان پایپر و دیگر کالوینیستها by Andrew Bushard

This book has not yet been reviewed.
Report this book