મનોયોગ

ચિત્તવ્રુતિઓનો નિરોધ એ યોગ છે. તેને કોઈ ધર્મ સાથે લેવાદેવા નથી. કહેવાય છે કે યોગ અનાદિ છે. મહર્ષિ પતંજલિ પહેલા પણ યોગનું અસ્તિત્વ હતું જ. એટલે એવા પરંપરાગત યોગ શાસ્ત્ર ના નીતિ-નિયમો ને પોતાની ભાષામાં સમજાવવા માટે પતંજલિએ યોગ સુત્રો લખ્યા. ગુજરાતીમાં ખુબજ ઓછી પુસ્તકો યોગદર્શન પર ઉપલબ્ધ છે. આશા છે નવા સાધકોને તથા વિદ્વાનોને પણ આ પુસ્તક માંથી એકાદ નવો સારો વિચાર તો જરૂર મળશે. More

Available ebook formats: epub mobi pdf lrf pdb txt html

First 24% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Dr. Piyush Trivedi

Dr. Piyush Pravinchandra Trivedi

22 Sandipani Bhavan, Dev Sanskriti University, Shantikunj area, Haridwar, Uttrakhand, India-249411
Mobile +91 9258360939, +91 9917022384
E-Mail: dr.piyushptrivedi@gmail.com,
piyush.trivedi@dsvv.ac.in
Web: www.piyushtrivedi.net.in
Date Of Birth: 5th Nov. 1980

* Objective: Seeking for an opportunity in the area of Spiritual Psychology and Ayurveda which may provide a safe future and can make my life meaningful.

Education:
* Dev Sankriti University, Ph.D., Psychology, Dec. 2014
(Thesis Title: A Study of Mental Health Education in Ancient Indian Literature)
* Vardhaman Mahavir Open University, Diploma, Yoga and Ayurveda Panchkarma, (Pursuing)
* Dev Sankriti University, M.A. Clinical Psychology, June 2008 with 63.64%
* Distance Education Cell, Dev Sankriti University, Certificate, Yoga Foundation, June 2008 with 63.20%
* Saurashtra University, B.com, June 2001 with 60.00%
* Gujrat Secondary Education Board, Intermediate, H.S.C., March 1998 with 65.00%
* Gujrat Secodary Education Board, High School, S.S.C., March 1996 with 74.86%

Experience:
* Lecturer, Centre for Scientific Spirituality, Dev Sanskriti University, From November 2009 to December 2014, 5 years 1 month.

* As an Assistant Professor, Centre for Scientific Spirituality, Dev Sanskriti University, From Feb. 2015 till the date.

Job Profile:

* As an internal member of board of studies. Job profile includes syllabus designing of new subjects like Spiritual Psychology and Spirituality in Management.

* As a Guest Lecturer, Centre for Life Management Studies, Dev Sanskriti University, Haridwar

* As a Joint Secretary of Organising Committee, National Seminar on Ancient & Spiritual Sciences, Dev Sanskriti University, Haridwar.

* As a member of Organising Committee, Workshop on “Future of Science-Scientific Spirituality, Dev Sanskriti University, Haridwar.

* As a member of Organising Committee, Workshop on “Earth’s Atmosphere and Our Universe, Dev Sanskriti University, Haridwar.

* As an educator, Mental Health Education Programs in more than 12 schools and some organisations in Uttarakhand, U.P., Maharashtra and Gujarat.

* As an educator, Police Armed Constabulary (PAC) Haridwar, PAC Meerut and Police Head Quarter-Haridwar

* As a trainer, Mental Health Training to medical officers in Divisional Health & Family Welfare Training Centre, Haldwani, Uttarakhand

* As a trainer, to the workers of VIP Industries-production unit at Haridwar.

Non-Teaching Work Experiences:

* As an “Information Manager”, Kutch Nav Nirman Abhiyan, From July 2004 to Dec. 2005
* As a “Public Relation Officer” in Bhagwan Mahavir Pashu Raksha Kendra, Pragpar, Mundra, Kutch (Gujarat) for three months
* As an “Office assistant” in Master Marine Pvt. Ltd. and in Adani DAV Pubic School for three months each.

Overseas work experience:

* As an office Assistant in Abdul Rehman Rahim LLC, Dubai from January 2006 to March 2006.

* Orientation Program, UGC Academic Staff College (Now HRDC) Rajkot, Saurashtra University, From 1st December 2013 to 28th December 2013.
* Internship Program, Dev Sanskriti University, From July 2008 to September 2008.

E-books:

1. Mental Health Education in Ancient Indian Literature, ISBN: 9781311069948, Smashwords, Inc. (Link: https://www.smashwords.com/books/view/502889 )

2. ManoUnnati - A Traditional Indian Way for Enhancement of Mental Capabilities, ISBN: 9781310201561, Smashwords, Inc.
(Link: https://www.smashwords.com/books/view/518080 )

3. ManoYog, ISBN: 9781310269707, Smashwords, Inc.
(Link: https://www.smashwords.com/books/view/552561 )

Published Research papers/abstracts:

* Number of papers published in peer reviewed journals: 2 international Journals

* Role of ashtanga Yoga in Mental Health Education, Anivikshiki, The Indian Journal of Research, p. 25-30, July-August 2014,

* The effect of a holistic mental health enhancement program on the level of the academic performance of adolescences, International Journal of Yoga-Philosophy, Psychology and Parapsychology, Vol. 3, Jan-Jun-2015
 

Skills:
o Panchkarma and Ayurvedic treatment for mental disorders,
o Yogic Psychotherapies, Spiritual Counselling,
o Life Management
o Pranic Healing Basic, Advance and Psychotherapy.

Workshops etc. attended:
* Workshop on Cognitive Neuropsychology, From 28th March to 1st April 2011.
* Workshop on Research Methodology, 10-11 September, 2013
* Faculty Development Workshop, 18-19 January, 2013
* Workshop on E-Commerce, 2002

Other Participations:
* NSS-B Certificate
* Participation in Extra-curricular activities: Debate Competitions, Drama Competitions, Forest Tracking, Table Tennis Competition etc.
* Language proficiency certificates: Sanskrit Prarambh, Parichay & Bhusan, Hindi Pahali etc.

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book