Lenong La Gauta

A novel in Sesotho sa Leboa. Adi ya "Lenong la Gauta" ke mohuta wa padi ye e bitšwago padi ya botseka. E bitšwa bjalo ka ge e ithekgile godimo ga dinyakišišo tšeo di nepilwego go kgoboketša bohlatse bjo ka bjona yo mongwe a kago begwa goba go latofatšwa ka bosenyi. More
Available ebook formats: epub mobi lrf pdb txt html
First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About HDN Bopape

HDN (Diphete) Bopape ke morutiši ka modiro. Diphete o gotše e le modiša wa dikgomo yo a dišitšego go fihla ge a eya go šoma bjalo ka morutiši. Le ge a na le mengwaga ya go feta 15 a tlogetše modiro wa borutiši, thuto e sa le kgauswi le pelo ya gagwe. Yo ke moisa yo tee yo a ratago segagabo. O dumela gore go bohlokwa gore a thekge, a godiše le go hlabolla segagabo ka go ngwala dipuku.

Read HDN Bopape's Smashwords Interview
Learn more about HDN Bopape

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book