Lenong La Gauta

Adi ya "Lenong la Gauta" ke mohuta wa padi ye e bitšwago padi ya botseka. E bitšwa bjalo ka ge e ithekgile godimo ga dinyakišišo tšeo di nepilwego go kgoboketša bohlatse bjo ka bjona yo mongwe a kago begwa goba go latofatšwa ka bosenyi. More

Available ebook formats: epub mobi lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About HDN Bopape

HDN (Diphete) Bopape ke morutiši ka modiro. Diphete o gotše e le modiša wa dikgomo yo a dišitšego go fihla ge a eya go šoma bjalo ka morutiši. Le ge a na le mengwaga ya go feta 15 a tlogetše modiro wa borutiši, thuto e sa le kgauswi le pelo ya gagwe. Yo ke moisa yo tee yo a ratago segagabo. O dumela gore go bohlokwa gore a thekge, a godiše le go hlabolla segagabo ka go ngwala dipuku.

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book