Ntshwê

A short story collection in Sesotho sa Leboa. Ntshwê kê kgobokanyo ye e kgahlišago le ye e nwelelago ya dikanegelo kopana tša mmakgonthe le tše gakgamatšago ka ga mehutahuta ya ditaba tša leago bjalo ka boloi, go fiša baloi, go ngwega le go thinya; tlala le bosenyi, HIV/AIDS; tlaišo ya bana le basadi. More

Available ebook formats: epub mobi lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Mpho Ngoepe

Mpho ya gaNgoepe o belegetšwe motseng wa Makgabeng tikologong ya Senwabarwana. Ke moprofesara Yunibesithing ya Afrika-Borwa. Gape ke molaodi wa projeke ya boditšhabatšhaba yeo e bitšwago InterPARES go tšwa Yunibesithing ya British Columbia go la Canada. Ye nngwe ya dingwalwa tša gagwe ke kgobokanyo ya dikanegelokopana e lego “Morole o mosesane” yeo e thupilego maemo a pele ka 2007 diphadišanong tša dikanegelokopana tšeo di bego di swerwe ke Kgoro ya Bokgabo, Dipapadi le Setšo ka profenseng ya Limpopo.

Read Mpho Ngoepe's Smashwords Interview
Learn more about Mpho Ngoepe

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book