જ્ઞાની પુરુષ ‘દાદા ભગવાન’ ભાગ-૧

પ્રત્યેક કાળચક્રમાં ઘણા જ્ઞાનીઓ તથા મહાન પુરુષો જન્મ લે છે. પરંતુ તેઓની આંતરિક જ્ઞાન દશાનું રહસ્ય હજુ અક્બંધ રહી જાય છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથ “જ્ઞાની પુરુષ” માં પરમ પૂજ્ય દાદા ભગવાનના જ્ઞાન દશા પૂર્વેના વિવિધ પ્રસંગો તથા તેમના વિચક્ષણ જીવનશૈલી સમા અદ્ભુત દ્રશ્યોનું તાદ્રશ્ય અહીં વિગતવાર જાણવા મળે છે. આ પવિત્ર ગ્રંથનું અધ્યયન કરી જ્ઞાની પુરુષના જીવન-દર્શનની અદ્ભૂત સફર કરવાની અમૂલ્ય તક ઝીલી લઈએ... More
Download: epub

Also by Dada Bhagwan

Explore This Book's Contribitor:

Deepakbhai Desai (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Report this book