Jabulani Pato

Biography

Jabulani Pato watalelwa eSiteki lapho wacala kufundza khona. Wase ucedzela imfundvo yemabanga laphasi eBhalekane. Imfundvo lephakeme uyifundzele eMhlatane. Ubese uyofundza Matikiletjeni KaMhola eBhabutini. Wente i-Diploma e-William Pitcher walandzelisa ngeDegree eNyuvesi yase Eswatini. Uchubekile nekufundza i-Honors ne Masters eKapa e-Stellenbosch. Nyalo ufundza eJozi lapho entakhona ticu te-PhD ku African Literature.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
Siteki, ESwatini. I also had a fair share of living in Barberton, South Africa. 'Tinyembeti' moves between the two countries. Some of the things I learnt during this time are hinted in the story.
When did you first start writing?
2005 after I had finished my Secondary Teachers' Diploma. I started with short stories in English.
Read more of this interview.

Where to find Jabulani Pato online

Twitter: @sabelogando
Facebook: Facebook profile

Videos

More about Jabulani Pato
About what inspires me to write, and my writing.

Books

Tinyembeti
Price: Free! Words: 43,460. Language: Swati. Published: August 6, 2020. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Tinyembeti tisebentisa liphenyamuva kakhulu. Umbhali udlale ngalobuciko lobo kwakha mdvonseni ekuveteni imphilo yemfana, siphosemasiko, lohlukubetekile emoyeni ngendzaba yeyise longadlalanga indzima yakhe. Tinyembeti tiphindze tivete yona indlela yekuphila khona esiveni semaswati lokungiko kugcina yona imihambo kanye nemasiko aso sive.

Jabulani Pato's tag cloud