Interview with Malesela Masenya

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
Sefateng, GaDikgale, Limpopo.
When did you first start writing?
1970, ke le praemari.
What motivated you to become an author?
Ke mpho ya Modimo. Khuetso ya radio le bangwadi ba bangwe.
What is your writing process?
Ke ngwala dingwalo tsa go ama bophelo bjalo ka mathata a lehu le tseo di amago thuto ye ke e rutago yunibesithi.
Do you remember the first story you ever wrote? What was it about?
Padi. Katlego ya mofsa yo a goletsego magaeng.
What is the greatest joy of writing for you?
Go abelana mathadinthako a bophelo le ba bangwe.
Do you remember the first story you ever read, and the impact it had on you?
Dipadi tsa praemari. Di be di mmakatsa le go ruta.
What are your five favorite books, and why?
Ke no rata go bala ka kakaretso. Puku ya "When God doesn't Make Sense" e arabile mathata a mmalwa bophelong bjaka le a ba bangwe.
What do you read for pleasure?
Dingwalo tsa go fapafapana le dingwalo tsa thuto.
Who are your favorite authors?
OK Matsepe le ba bangwe bao ba ngwalago ka hlogo ya boetapele.
What do your readers mean to you?
Ge babadi ba se gona go ka se be le mohola go ngwala. Ke ngwalela babadi.
Published 2017-10-13.
Smashwords Interviews are created by the profiled author, publisher or reader.

Books by This Author

 Ntshebele 1 
Price: $2.02 USD. Words: 25,320. Language: Sesotho. Published: September 18, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
A collection of short stories in Sesotho sa Leboa. Ntshebele 1 ke molokoloko wa kgobokanyo ya dikanegelokopane tše di ngwadilwego ka polelo ya Sepedi. Kgobokanyo ye e tsepelela mathata a motho Nakong ye itseng. E bolela go re bophelo ke namane ye tona gomme ga se bja ema felo gotee. Ipshineng ka ditaba tše le be le di anegelane.