Via Afrika

Publisher info

We produce and package educational content and learning experiences, to be enjoyed in any format you desire. Via Afrika publishes a comprehensive range of educational materials for schools and TVET colleges in all South Africa’s official languages and for all subjects.

Via Afrika is proud of its African language literature heritage, and supports these languages by making available classics in eBook format, for all to read anytime and anywhere.

Where to find Via Afrika online

Where to buy in print

Videos

Via Afrika Publishers
After 15 years, Andrea Dondolo returns to thank her teacher.

Di Šitile Phaahle
Price: $3.39 USD. Words: 43,580. Language: Sesotho. Published: February 14, 2019 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
A classic drama in Sesotho sa Leboa. Lepheko la gagwe le legolo ke Tlhakolane ka ge e le yo mongwe wa barutwana bao a ba šomišago le lekoko la gagwe gore go hlokege taolo dikolong. Seo se mo tšhošago ke gore Tlhakolane a se tsoge a utolotše sephiri se go rragwe e lego Lehlanye.
Amaqili
Price: $3.07 USD. Words: 23,630. Language: Zulu. Published: February 14, 2019 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Lona ngumdlalo womsakazo osuhlelwe waba yibhuku. Ugxile ezenzweni zobuqili abadlalelana bona abafokazana abangoSimonyo noNjivana. Indaba isuka ngoSimonyo okunguyena owesulela uNjivana ngecala lokweba imoto, eziphumela ngakho kodwa nje ejele umfo kaMzila engazelele lutho.
Umhlangengxaki
Price: $3.39 USD. Words: 18,650. Language: Xhosa. Published: December 14, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Izulu lazongoma, umoya wavuthuza. imvula yana yangamatyhantyasi, ilizwe phandle lagqunywa sisithokothoko sobumnyama. Ngobo busuku bungasokuze bulibaleke, kuloo fama inkulu kunene, kweso sithili saseMthatha kwindawana ekuthiwa yiCicirha, kwakulele kwigunjana lelo poma lendlu, umninifama owayegama linguMhlangengxaki.
Xona hi Xihi?
Price: $3.40 USD. Words: 78,490. Language: Tsonga. Published: December 10, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Ekuheteleleni Xihahele u nyikela vutomi bya yena eka ku tirhela swikwembu swa vakokwani wa yena. Wa tintshuxa leswaku a pfuniwa hi vutshunguri bya xintu ku katsa ku ya eka xingomantanda xa le Mooiplaas na ku lavisisa tindlela eka va ka Xinyamana. Vandyangu va n’wi yise eku chayeriweni ematikoxikaya kona kwale a nga tswariwa kona.
Soze kubenje ngakuqala
Price: $3.39 USD. Words: 17,350. Language: Xhosa. Published: December 6, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Ukunganyaniseki komntu eluthandweni kumfaka umntu kwinyula yomgxobhozo angenakuzikhupha kuwo. Ukwenyelisa umntu, umbeka amabala ngento engekhoyo kukuzinqikela nje ilitye elineembovane. Kuhle ke ukuqamela ngenyaniso ngalo lonke ixesha, ungade uzibone ujinga phezu komlomo wengcwaba.
Qhude manikiniki
Price: $3.43 USD. Words: 56,140. Language: Zulu. Published: December 4, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Kwelinye lamagquma akwaNongoma kwakumi omunye wemizi kaZwide, inkosi yamaNdwandwe. Laphaya ngezansi nje kwawo kwakukhona isiphethu somfula, iMmona. Wawehla njalo lo mfula ugobhoza uze uyongenela komunye omkhulu, iMfolozi emnyama.
Gareng ga metswi
Price: $3.51 USD. Words: 14,570. Language: Tswana. Published: December 4, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Gareng ga Metswi is a Setswana play and the title means “In the middle of the cross-fire”. Ee, Mhaposi o ne a ikagisa gareng ga marumo a batlhabani. O ne a setse a dirile le gore Seemo a se utlwelwe ke ope botlhoko, a mo tsentse gare ga metswi e e mo tsomang.
Boiphetetso
Price: $3.51 USD. Words: 24,490. Language: Sesotho. Published: December 3, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Boiphetetso (“Take or get vengeance” – Southern Sotho) by M.L. Maile. Originally published by Via Afrika in 1960. This drama depicts the extra-marital relationship between Mosuwe and Tswibila which results in the dissolution of Mosuwe’s marriage to Hadiyo, and the consequences of this for him.
Hi Ya Kwihi?
Price: $3.40 USD. Words: 44,350. Language: Tsonga. Published: November 30, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Hi Ya Kwihi? or “Where are you going?” is a novel written in Xitsonga and was originally published in 1989. One of the main themes of Hi Ya Kwihi? is around forced removals. On 4 June 2018, communities who were forcibly removed from their traditional lands commemorated 50 years of their ordeal. This classic has been republished in digital format to mark the occasion.
Go ša Baori
Price: $3.39 USD. Words: 60,220. Language: Tswana. Published: November 29, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Thulaganyo ya padi e e maphatamabedi mme a kopana fa a ya bokhutlong. Karolo ya ntlha ke modutela o o tshelang mo karolong ya bobedi mme di bope selo se le sengwe. Tsoopedi di bua ka botshelo jwa mmamodikwaneng le ditlamorago tse di diphatsa tse baanelwa ba iphitlhetseng mo go tsona.
Imiphanda Ichithwa Ngabamelwane
Price: $3.51 USD. Words: 8,830. Language: Xhosa. Published: November 20, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Umbhali ulibhale ngesiXhosa esimnandi nesinobu- rharha eli bali elibalisa ngobuchule obunga-thethekiyo obugcina lowo ulifundayo enomdla ukuba kuza kwenzeka ntoni na de aye kufika ekugqibeleni. Zivele indlela esetyenziswa ngulo mfazi ukufumana obu butyebi kwaku-nye nendlela athi abudyiwaza ngayo kuba kaloku into umntu angayisebenzelanga aka-kwazi kuyisebenzisa.
Izintaba ZoKhahlamba
Price: $3.25 USD. Words: 16,170. Language: Zulu. Published: November 8, 2018 by Via Afrika. Categories: Poetry » African Poetry
Izintaba ZoKhahlamba (The Drakensberg Mountains) is an anthology of isiZulu poetry with a theoretical evaluation of poetry edited by CT Msimang.
Makgale
Price: $3.51 USD. Words: 51,860. Language: Sesotho. Published: November 7, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
A classic drama in Sesotho sa Leboa. Makgale o lemoga gore Mokgadi le Sefudi e sa le lepheko ka ge ba tseba sephiri sa gore Makgale ke yena mmolai. Makgale o leka go ba tloša tšatšing gomme o a palelwa. Sefudi o utulla gore Makgale ke mmolai gomme ge lešaba le le tseleng go yo mo swara, Makgale o a ipolaya ka lerumo bjalo ka mogale.
UThembisa noMakhaya
Price: $3.51 USD. Words: 11,220. Language: Xhosa. Published: November 6, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Lomdlalo usibonisa iziqhamo neziphumo zokukhohlisa, impakamo, ukunganyaniseki nokungathembeki ... UMakhaya Ntsenge, ongumsebenzi wasegaraji, uthewazifumana enethamsanqa lokuwelwa ngumqa esandleni wokutshata uThembisa ongumongikazi oneB.Cur. Ngaba iinjongo zikaMakhaya zimsulwa na?
UNongxaki nezakhe
Price: $3.39 USD. Words: 22,500. Language: Xhosa. Published: November 6, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Ukubhala le ncwadi urhawuzelelwa sisilonda sakudala esingapho-liyo esabangwa ngulo mkhonto: The place of a woman is in the kitchen. Lo mkhonto wamhlaba engumntwana wesikolo, inxeba lawo alipholi. Le nto yenza ukuba azibone efana nehlazo kwiititshala zakhe, zinge ziwakhuphela phandle amantombazana xa zifundisa Yini na ukuba iititshala zam zingabi sazi ukuba ndatshona ku-siphi isiziba!
Umdlanga
Price: $3.51 USD. Words: 10,160. Language: Xhosa. Published: November 5, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Umdlanga (Circumcision assegai) is a play in Xhosa. Nanko umdlalo wokulinganiswa endithemba ukuba uya kuba nendima oyenzayo kwiincwadi zethu zemidlalo ezinqongophele kunene. Njengomntu osaqingqayo kolu didi lwencwadi, ndithembele kwiingcebiso nokunqwanqwadwa nini, nto endiya kuzithakazelela kunene.
Uhambo Lwenkululeko
Price: $3.51 USD. Words: 11,290. Language: Xhosa. Published: November 2, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Lo mdlalo usishwankathelela iinzima abathi abafundi bazifumana bekuzo ngenxa yokulwela inkululeko. Bambi bazifumana bebanjwa bambi baphuma phakathi ezikoiweni. Eli bali ligxininise kumzabalazo wabafundi emveni kokukhululwa kwamabanjwa oopolitiko bekhwannnkqiswa yinto yokuba bengaboni lutshintsho.
Tau modulathoko
Price: $3.51 USD. Words: 28,670. Language: Sesotho. Published: November 2, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Tau modulathoko is a verse drama in Sesotho sa Leboa. The title is the name of the main character. It was awarded the E.M. Ramaila Literary Prize in 1988.
Tahleho
Price: $3.51 USD. Words: 31,380. Language: Sesotho. Published: November 2, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Tahleho (The forsaken one) is a drama in Southern Sotho. Motse ke wa Mosikong. Ke ha tsatsi le hlahlamela dithaba. Bahlankana ba babedi ba lemong tsa ho nyala, Tahleho le Lehlohonolo ba robile monakedi lapeng habo Tahleho, kamora mosebetsi wa letsatsi ...
Taelo ya mofu
Price: $3.55 USD. Words: 38,000. Language: Sesotho. Published: November 1, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Taelo ya mofu (The command of the dead person) is a Southern Sotho drama.
Sekhukhune
Price: $3.51 USD. Words: 23,600. Language: Sesotho. Published: November 1, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Sekhukhune is a historical drama in Southern Sotho on the life of the Bapedi Chief, Sekhukhune.
Pelo e ja serati
Price: $3.51 USD. Words: 27,390. Language: Tswana. Published: November 1, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Pelo e ja serati – A loving heart knows no bounds. A drama in Setswana.
O titimetse
Price: $3.39 USD. Words: 76,130. Language: Sesotho. Published: November 1, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
O titimetse ke pale ya ho lwanela matla. Ke pale e botshang ho hlabana ka lerumo ka morao, le ka moo dira di fetohang diphofu tsa boiphetetso le bora ba bona. Ke nalana ya matsatsing a ho lwanela tokoloho le ka mora moo, mme e iponahatsa ka ho fellwa ke tshepo le ho ba le tshepo, bofuma bo makatsang le borui, le ho tsamanya pakeng tsa lefu le bophelo.
Marara
Price: $3.39 USD. Words: 20,310. Language: Tswana. Published: October 31, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
“Pelo e ja serati …” le fa gona kakanyo e, e sa ungwela Lebogang ka gope fa a sena go nyalana le Molefe. Morupong morago ga loso lwa ga mmaagwe, fa a bona e kete o tlaa tloga a ‘lelela kgama le mogogoro’ o phuaganya Rremogolo jaaka segotlhola se kgwiwa ke motho a itlhaganetse, a bo a boelana le Sentshoge yo o neng a ithatelwa ke moswi, mmaagwe.
Bhota Nonceba!
Price: $3.51 USD. Words: 26,600. Language: Xhosa. Published: October 31, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Bhota Nonceba! yinoveli yesiXhosa ka B. B. Mafuya. Lo mbhali usebenzisa isakhono sakhe sobuciko noburharha ukubonisa ukuba uthando luneentshaba, Iungumthombo wobomi kwaye luvuselela ithemba, ukuqaqambisa le noveli. Ibhalwe ngolwimi olusulungekileyo nolungaphelelwa xesha kwaye inemibono evuselelayo yezothando. Abafundi baya kuyilangazelela ngenene le ncwadi.
Mokwena
Price: $3.39 USD. Words: 56,150. Language: Tswana. Published: October 30, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Kwa lefelong la ga kgosi Thulare, Mokwena o kopane le mathata a a amanang le manyalo a setso.
Marangrang
Price: $3.51 USD. Words: 34,620. Language: Sesotho. Published: October 30, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
A classic drama in Sesotho sa Leboa. Marangrang is a legendary Kone figure which forms the background of this Northern Sotho play.
Lerato ke eng?
Price: $3.51 USD. Words: 22,460. Language: Tswana. Published: October 30, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Fa Pulane a ya go arwa kwa bookelong, Nkwe ena o ja lefata kwa tšhankaneng. Mokwadi o re fa seemo sa gagwe ka ga se lerato e leng sona ka mokgwa o a digelang terama ya gagwe ka teng. Ba ba dumelang mo dithotong ba welwa ke bomadimabe mme ba ba dumelang gore lerato le tsalega ka fa teng ba tswelela pele mo botshelong.
Izulu eladuma eSandlwana
Price: $3.51 USD. Words: 21,100. Language: Zulu. Published: October 29, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Izulu Eladuma Esandlwana is a historical play in Zulu based on the battle of Isandlwana.
Inzonzobila
Price: $3.51 USD. Words: 10,090. Language: Xhosa. Published: October 29, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Akukho namnye umntu osaziyo isizekabani sobu butshaba ngaphandle kukaNdlangisa noMaMntakwenda.
Isibusiso Sikamhawu
Price: $3.10 USD. Words: 20,220. Language: Zulu. Published: October 18, 2018 by Via Afrika. Categories: Poetry » African Poetry
Bona bungamili ndawonye budla ngapha budle nalaphaya ngoba i-Afrika ingeyethu, ingeyakithi. I-Afrika yinda...la i-Afrika ibenjalo izala. Kusho mina Mazisi kaMdabuli w'Ekunene ngithi kawuka boni lutho. Yishi! yelele!
Impepho
Price: $2.00 USD. Words: 9,690. Language: Zulu. Published: August 27, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Kuleli qoqo uyasimema ukuba sizibhekisise lezo zisho nezaga ezintsha ngoba yizona ezikhombisa ukuthuthuka kwesizwe. (In this collection, the author is inviting us to pay special attention to the emerging idioms and proverbs since these are a manifestation of a nation's development.)
Phumola Dikeledi
Price: $2.25 USD. Words: 7,460. Language: Sesotho. Published: November 28, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Mabaka a teng a bohloko le a thabisang. Haholo ha ke hopola bothata ba bophelo bo re fetileng ho bona, naheng ena ka lebaka la kgethollo, le mo re leng teng kajeno pusong ya tokoloho Aforika Borwa.
Ntshwê
Price: $2.95 USD. Words: 16,100. Language: Sesotho. Published: November 27, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
A short story collection in Sesotho sa Leboa. Ntshwê kê kgobokanyo ye e kgahlišago le ye e nwelelago ya dikanegelo kopana tša mmakgonthe le tše gakgamatšago ka ga mehutahuta ya ditaba tša leago bjalo ka boloi, go fiša baloi, go ngwega le go thinya; tlala le bosenyi, HIV/AIDS; tlaišo ya bana le basadi.
Manya-A-Pelo
Price: $2.00 USD. Words: 7,390. Language: Sesotho. Published: November 23, 2017 by Via Afrika. Categories: Poetry » African Poetry
Manya-a-Pelo (Unbosoming of the heart) is a book of poetry in Southern Sotho.
Kgorula
Price: $2.95 USD. Words: 13,410. Language: Sesotho. Published: November 23, 2017 by Via Afrika. Categories: Poetry » African Poetry
Kgorula ke pokello ya dithothokiso tsa kajeno ka sethothokisi se hlwahlwa seo ntle le tikatiko ya letho e leng e mong wa bangodi ba hlaheletseng ka mahetla ba Afrika mehleng ena ya rona. E akaretsa dihlooho le mmokotaba e fapaneng ka yona.
Hlamba Vunwa Nandziwe
Price: $2.25 USD. Words: 20,550. Language: Tsonga. Published: November 20, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Ntlangu wa Hlamba vunwa nandzuwe i ntlangu wa matimba swinene, wa nkoka eka vutomi bya vanhu. Wa ha ku pfuxetiwa hi 2008.
Bulayo ḽo Ṱalifhaho
Price: $2.95 USD. Words: 32,940. Language: Venda. Published: November 20, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
U vula maṱo a si u vhona kana u thanya.Ri ḓo vhona ro lala u vuwa ri tshi shavha u lenga. Vhutshilo ndi dande tande ḽine u tandulula zwa ṱoḓa u raha mupfa u tshi u vhona. A nga vha e mashudu masimbe o tou ḓiokela.
Fahleho Sa Ka
Price: $1.95 USD. Words: 29,950. Language: Sesotho. Published: November 15, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Bukeng ena eo e leng ya dipalekgutshwe, Fahleho sa ka. Ke sengolwa sa bone dingolweng tsa mongodi. Re ka qoholla tsena. Diletseng tsa maoba. Letlotlo mmoho le e e nngwe eo mongodi o ngotse ka tse latelang, bodumedi, lerato, botjhaba, leu la HIV/AIDS moho le le dikelang. Na ebe ntwa eo e neng e lwanwa ke batjha ba mehleng eo e fedile? Hona re reng ka kgodumodumo ena; mokakallane wa setlabotjha?
Ditswakotleng
Price: $4.95 USD. Words: 12,510. Language: Sesotho. Published: November 15, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - multi-author
A collection of Sesotho poetry by Tseliso Leballo and Mosololi Mohapi.
uZwelinjani
Price: $2.62 USD. Words: 23,370. Language: Xhosa. Published: September 26, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Le ncwadi uZwelinjani iphuhlisa ukuthi kubomi bomntu ngamnye ifuthe lokungqongileyo (Environment) lunenxaxheba enkulu. Ikhaya akhuliswe lilo umntu, indawo akhulele kuyo, abantu akhule nabo nesigqibo sakhe ebomini zizinto ezimkhokelela kwinto ahambe abe yiyo umntu elizweni.
Qhiwu-u-u-la!!
Price: $2.14 USD. Words: 14,400. Language: Xhosa. Published: September 26, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - multi-author
A collection of poetry by R.H. Kaschula, M.C. Matyumza, B. Sitole. Return to the fold!! is a unique collection of orally composed isiXhosa praise poetry (izibongo) by the acclaimed imbongi Bongani Sitole. This outstanding collection, which includes a praise poem for Rholihlahla, provides a fascinating commentary on modern South African society.
Izinyembezi Zokulangaza
Price: $2.92 USD. Words: 10,540. Language: Zulu. Published: September 26, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - multi-author
A collection of poetry by: C.T. Msimang, L.B.Z. Buthelezi, D.S. Khumalo, M.N. Dlamuka, S.B. Mthombeni, S.W. Mhlongo, M.C. Banda, B.D. Dlamuka, A.S. - Leli qoqo lingumsebenzi osezingezi eliphezulu, futhi elamukelekile. Leli zinga licaca lapho ufunda izinkondlo ezibhalwe yizimbongi ezahlukahlukene zisebenzisa ubuciko bokunkondloza okwahlukahlukene.
Sehlekehleke Sa Deidro
Price: $3.39 USD. Words: 52,590. Language: Sesotho. Published: September 22, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Adventure » General
Chikano o ile a potoloha Sehlekehleke sa Deidro ka helikoptara empa a sa kgone ho fumana seo a neng a se tsoma ho fihlela a hwehlwa ke motho ya tenneng diaparo tse tshweu.
Sela Emthonjeni
Price: $2.33 USD. Words: 10,650. Language: Xhosa. Published: September 22, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Imibongo ichaphazela imiba efana nezopolitiko, imfundo, imbali kaXhosa ngemihla yamandulo, indima yabasetyhini kwakunye nemiba efana nokuxhatshwazwa kwabantwana neziyobisi. Sithi kuwe ke mfundi: "Sela Emthonjeni".
Morabaraba
Price: $3.39 USD. Words: 36,150. Language: Tswana. Published: September 22, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Morabaraba ke motshameko o o tshamekiwang ka mekgwa e le mentsinyana e e farologaneng. Batshameki ba morabaraba gantsi ba nna babedi, mme ba gaisana ka go tsamaisa le go tseelana matlapana (dikgomo) mo mesimaneng.
Lenong La Gauta
Price: $3.39 USD. Words: 92,010. Language: Sesotho. Published: September 20, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Mystery & detective » General
A novel in Sesotho sa Leboa. Adi ya "Lenong la Gauta" ke mohuta wa padi ye e bitšwago padi ya botseka. E bitšwa bjalo ka ge e ithekgile godimo ga dinyakišišo tšeo di nepilwego go kgoboketša bohlatse bjo ka bjona yo mongwe a kago begwa goba go latofatšwa ka bosenyi.
Kuqala Kube Mnyama Xa Kuza Kukhanya
Price: $2.66 USD. Words: 15,850. Language: Xhosa. Published: September 20, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
uNosipho ugxothiwe ngunina uFezeka, (uNowinoti) e-Askeaton, kuba enzima, waya kugaxeleka kunina-khulu uMampondo.Wahlala apho wade wakhululeka wafumana unyana uMihlali.
Ithemba Lami
Price: $2.90 USD. Words: 28,450. Language: Zulu. Published: September 20, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Le noveli yathola uMklomelo wesiBili emcintiswaneni wokubhalwa kwezincwadi owawuhlelwe nguMnyango Wezobuciko, Amasiko Nezokuvakasha wesiFundazwe saKwaZulu-Natali ngokubambisana nabashicileli bakwa-Nasou Via Afrika ngonyaka we-2007.
Intambanane
Price: $3.04 USD. Words: 5,440. Language: Xhosa. Published: September 20, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Izibongo ziyamxelela umfundi ukuba yintoni kanye eqhubekayo apha khaya eMzantsi Afrika. Le ncwadi ikwanazo neentsingiselo zamagama kunye nolunye uncedo olunokufumaneka kumakhaseti neevidiyo zeembongi ezaziwayo.
View more books by this publisher...

Via Afrika's tag cloud

angelina s dazela    aphorism    assegai    bb mkonto    belebesi    betrayal    bopape    chiefs    circumcision    classic    consequences    crime    ct msimang    culture    diception    disappointment    dishonesty    dr maluleke    drama    drugs    faith    families    forced removals    forgiveness    freedom fighers    heritage    historical    hn yako    idioms    investigation    isandlwana    isixhosa    isizulu    isizulu poetry    jm ntsime    kaschula    leballo    lebethe    lies    love    love story    ls booysen    mabeka    madolo    magau    mahatlane    makgamatha    maloma    maphalla    masima    matyumza    mazisi kunene    mj maluleke    mohapi    mohome    moloto    monareng    monyaise    moropa    msimang    mtuze    mtywaku    ngoepe    novel    ns zulu    parents    philosophy of a people    poetry    politics    pride    proverbs    radio story    revenge    semanamana    sepedi    sesotho    sesotho sa leboa    sesotho sa leboa literature    setswana    shaka    short stories    sitole    south africa    tshivenda    unconditional love    venda    vengeance    via afrika    war    weza    xitsonga    xitsonga novel    zondi    zwide