Dada Bhagwan

Where to find Dada Bhagwan online


Where to buy in print


Books

જ્ઞાની પુરુષ ‘દાદા ભગવાન’ ભાગ-૧
Price: Free! Words: 122,830. Language: Gujarati. Published: January 29, 2018 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Biography » Religious biography, Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization
પ્રત્યેક કાળચક્રમાં ઘણા જ્ઞાનીઓ તથા મહાન પુરુષો જન્મ લે છે. પરંતુ તેઓની આંતરિક જ્ઞાન દશાનું રહસ્ય હજુ અક્બંધ રહી જાય છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથ “જ્ઞાની પુરુષ” માં પરમ પૂજ્ય દાદા ભગવાનના જ્ઞાન દશા પૂર્વેના વિવિધ પ્રસંગો તથા તેમના વિચક્ષણ જીવનશૈલી સમા અદ્ભુત દ્રશ્યોનું તાદ્રશ્ય અહીં વિગતવાર જાણવા મળે છે. આ પવિત્ર ગ્રંથનું અધ્યયન કરી જ્ઞાની પુરુષના જીવન-દર્શનની અદ્ભૂત સફર કરવાની અમૂલ્ય તક ઝીલી લઈએ...
O Que Quer Que Aconteça É Justiça (Portuguese)
Price: Free! Words: 10,200. Language: Portuguese. Published: December 19, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General, Nonfiction » Relationships & Family » Conflict resolution
No livro " Aconteça o que acontecer é justiça", o Gnani Purush Dadashri oferece orientação sobre como resolver conflitos causados por injustiça , permitindo-nos entender quem é "Fazedor", quem é verdadeiro culpado e qual é a causa do nosso sofrimento.
आप्तवाणी-१३ (उत्तरार्ध) (Hindi)
Price: Free! Words: 147,570. Language: Hindi. Published: December 19, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Religion & Science, Nonfiction » Self-improvement » Religion & self-improvement
परम पूज्य दादाश्री ने कभी भी हाथ में कलम नहीं ली थी। मात्र उनके मुखारविंद से, उनके अनुसार टेपरिकॉर्डर में से मालिकी रहित स्याद्वाद वाणी, निमित्त मिलते ही देशना के रूप में निकलने लगती थी! उन्हें ऑडियो केसेट में रिकॉर्ड करके, संकलन करके सुज्ञ साधकों तक पहुँचाने के प्रयास हुए हैं। उनमें से आप्तवाणियों का अनमोल ग्रंथ संग्रह प्रकाशित हुआ है।
El Trimantra (In Spanish)
Price: Free! Words: 16,710. Language: Spanish. Published: February 20, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Prayer, Nonfiction » Religion & Spirituality » Religion & Science
En este libro, Gnani Purush Dadashri nos orienta sobre cómo resolver el conflicto creado pela mala percepción de la injusticia . El explica como se puede cambiar la idea de quién es "El Hacedor", quien tiene la culpa, y cuál es la causa del sufrimiento.
La Esencia De Toda Religion (In Spanish)
Price: Free! Words: 16,180. Language: Spanish. Published: February 20, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
En este libro, Gnani Purush Dadashri aborda las nueve intenciones espirituales (kalams). Explica que estas simples y directas kalams son la esencia de las enseñanzas de todas las religiones del mundo.
Sorgen (In German)
Price: Free! Words: 13,110. Language: German. Published: February 18, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit, Nonfiction » Self-improvement » Stress Management
In der heutigen Welt scheinen Sorgen, Stress und Angst Teil des täglichen Lebens zu werden. Jeder sucht einen Weg, um Sorgen loszuwerden. In diesem Buch bietet Dada Bhagwan einen einzigartigen spirituellen Einblick in die Bewältigung von Angst und wie man ein spirituelles Leben ohne Sorgen lebt.
Wer bin Ich? (In German)
Price: Free! Words: 26,140. Language: German. Published: February 18, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Es gibt mehr im Leben als nur zu leben. Es muss mehr im Leben geben, als nur zu leben. Es sollte ein höheres Ziel im Leben geben. Das Ziel im Leben ist es, die wirkliche Antwort auf “Wer bin ich?“ zu finden. Es ist die unbeantwortete Frage aus unendlich vielen früheren Leben. Die fehlenden Verbindungen auf der Suche nach “Wer bin ich?“ werden nun durch die Worte des Gnani Purush.
Was immer geschehen ist, ist Gerechtigkeit (In German)
Price: Free! Words: 10,240. Language: German. Published: February 18, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General, Nonfiction » Relationships & Family » Conflict resolution
Wenn du sagst, dass alles, was geschieht, Gerechtigkeit ist, wirst du keine Fragen mehr haben. Dennoch sind die Menschen auf der Suche nach Gerechtigkeit und wünschen sich gleichzeitig die Befreiung. Das ist widersprüchlich. Du kannst nicht beides haben. Wo Fragen aufhören beginnt die Befreiung.
Sich Uberall Anpassen (In German)
Price: Free! Words: 10,490. Language: German. Published: February 18, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Relationships & Family » Conflict resolution, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Param Pujya Dadashri (Meister der spirituellen Wissenschaft) hat ’Sich überall anpassen’ als das höchste Verstehen offenbart, als Hilfe, um mit sich ständig verändernden Umständen zu Recht zu kommen und Konflikte zu vermeiden, was zu Frieden und Glücklichsein führt. Diese einfache und doch kraftvolle Aussage hat die Kraft, dein Leben zu verändern ... lese weiter, um mehr zu erfahren.
Vermeide Zusammenstöße (German)
Price: Free! Words: 10,890. Language: German. Published: February 18, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Relationships & Family » Conflict resolution, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
um zu verstehen, warum Konflikte auftreten, was die verschiedenen Arten von Konflikten sind, wie man Konflikte in Beziehungen vermeidet und finde die Rezeptur für ein Konflikt freies Leben, was dir helfen wird, deine Denkweise in eine positivere zu transformieren. Das Ziel ist, dein Leben mit Frieden und Freude zu erfüllen, und dich darin zu festigen und somit die letztendliche Befreiung (Moksha)
Die Wissenschaft der Sprache (Abr.)(German)
Price: Free! Words: 28,950. Language: German. Published: February 17, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Religion & Science, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Diejenigen, die ein spirituelles Leben führen wollen, können sich natürlich inspirieren lassen, in Frieden und Gewalt zu leben. In diesem Buch bietet Dada Bhagwan Verständnis für nicht gewalttätige Kommunikation, vor allem bei der Lösung von Konflikten und dem Umgang mit schwierigen Menschen.
Simple & Effective Science For Self Realization (In German)
Price: Free! Words: 21,150. Language: German. Published: February 17, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization, Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening
Dieses Leben ist ganz zerrüttet. Man weiß noch nicht einmal mehr, warum man dieses Leben lebt. Ein Leben ohne Ziel ist ohne Bedeutung. Man verdient Geld, genießt seine Mahlzeiten und sorgt sich den ganzen Tag lang. Wie kann dies das Ziel eines Lebens sein?
Pratikraman: The Key that resolves all Conflicts (Abr.) (In German)
Price: Free! Words: 33,850. Language: German. Published: February 17, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit, Nonfiction » Religion & Spirituality » Prayerbooks / General
Everyone commits mistakes against his will. People are caught up in their own mistakes and thereby suffer unceasingly. They have the sincere desire to free themselves, to find inner happiness and to develop towards their liberation. The Tirthankars and the Gnanis have given the world the only weapon the spiritual science of Alochana, Pratikraman and Pratyakhan.
Geld
Price: Free! Words: 36,350. Language: German. Published: February 17, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success, Nonfiction » Business & Economics » Personal success
Die Welt betrachtet Geld und Reichtum als eines der wichtigsten Dinge im Leben, weil es bei alle benötigt wird. In der Welt geht es bei den meisten Konflikten darum, wie man mit ethischen oder unethischen Mitteln zu mehr Geld kommt. In dem Buch "Die Wissenschaft des Geldes" hat Param Pujya Dada Bhagwan seine Ansichten über Geld, Wohltätigkeit und wie man Geld verwendet geteilt.
Leben ohne Konflikte (In German)
Price: Free! Words: 55,470. Language: German. Published: February 17, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Relationships & Family » Conflict resolution, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Hast du die verschiedenen Konflikte, die in deinem Leben auftreten, satt? Fragst du dich, warum diese Konflikte immer wiederkehren? Das Ergebnis kann alles sein. Alles, was du tun musst, ist die Absicht zu haben, Konflikte, die im Alltag auftreten, zu lösen.In diesem Buch ist Param Pujya Dadashris Verstehen, Technik und Wichtigkeit, ein Leben ohne Konflikte zu leben, enthalten.
Reine Liebe (In German)
Price: Free! Words: 21,990. Language: German. Published: February 17, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Mit Liebe würde man in seinem ganzen Leben nie den Fehler bei der Frau oder den Kinder sehen. In Liebe sieht man niemals Fehler. Sieh nur, wie die Menschen Fehler aneinander finden: “Du bist so.“ “Nein, du bist so.“ Die Welt hat nicht einmal einen Hauch von Liebe gesehen. Es ist alles die Verliebtheit und die Anziehung der Illusion. Wahre Liebe nimmt weder zu noch ab.
Generationsunterschiede (In German)
Price: Free! Words: 32,040. Language: German. Published: February 16, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Relationships & Family » Parenting / child rearing, Nonfiction » Relationships & Family » Parenting
Parenting ist die wichtigste Rolle im Leben, aber für die man am wenigsten vorbereitet ist! Es ist natürlich, Hilfe bei der Kindererziehung zu suchen, vor allem, wenn es um Kinderverhaltensprobleme geht, wie man Eltern Teenager oder einfach nur mit positiver Elternschaft hilft. In diesem Buch bietet Dada Bhagwan spirituelle Verhaltensmodifikationen an, um eine gute Erziehung zu unterstützen.
Noble Use Of Money (In German)
Price: Free! Words: 21,460. Language: German. Published: February 16, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Wohltätigkeit bedeutet, anderen Lebewesen, Menschen oder Tieren, Glück zu schenken. Wenn du anderen Glück schenkst, wirst du als Ergebnis Glück zurückerhalten. Wenn du anderen Glück schenkst, wird Glück augenblicklich zu dir kommen. Jedes Mal, wenn du wohltätig bist, fühlst du dich innerlich gut. Obwohl du dein eigenes Geld gibst, fühlst du dich gut, weil du etwas Gutes getan hast.
Anger (In German)
Price: Free! Words: 11,230. Language: German. Published: February 16, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Anger management, Nonfiction » Relationships & Family » Anger
Normalerweise wird man ärgerlich und wütend, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man es möchte, oder wenn der andere einen nicht versteht oder wenn es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Wir werden oft wütend, wenn man uns beschuldigt, im Unrecht zu sein, wenn wir glauben, im Recht zu sein. Aufgrund unserer Wahrnehmung glauben wir, dass wir im Recht sind und der andere glaubt, dass er im Recht ist.
Die Wissenschaft von Karma
Price: Free! Words: 27,730. Language: German. Published: February 15, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening, Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization
In diesem Buch definiert Gnani Purush Dada Bhagwan Karma und unterscheidet es vom Schicksal. Er zeigt, wie Karma genau nach der Geisteswissenschaft funktioniert. Er erklärt, wie innerer Frieden mit dem Wissen über das Selbst und das Verständnis von Karma erreicht werden kann.
Die makellose Sicht
Price: Free! Words: 52,040. Language: German. Published: February 15, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
In diesem Buch stellt Gnani Purush Dada Bhagwan fest, dass ein automatisches Ergebnis und eines der wichtigsten Zeichen spirituellen Erwachens darin besteht, eine makellose Vision der gesamten Welt zu erlangen. Die Kenntnis des Selbst ist eine Voraussetzung dafür, eine solche Vision zu haben.
Der Fehler liegt beim Leidenden (In German)
Price: Free! Words: 10,020. Language: German. Published: February 15, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Relationships & Family » Conflict resolution, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Wenn ein Mensch leidet, geschieht das auf Grund seiner eigenen Fehler. Wenn ein Mensch glücklich ist, ist das die Belohnung für seine guten Taten. Aber das Gesetz der Welt beschuldigt den Nimit (der scheinbar ’Handelnde’ – derjenige, der das Leiden verursacht). Gottes Gesetz, das Wahre Gesetz, findet den wahren Schuldigen. Dieses Gesetz ist exakt und niemand kann es jemals ändern.
Pratikraman La Formula Para La Liberacion Ultima (In Spanish)
Price: Free! Words: 37,210. Language: Spanish. Published: February 15, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit, Nonfiction » Religion & Spirituality » Prayerbooks / General
En este libro Gnani Purush Dada Bhagwan describe la herramienta extraordinaria más poderosa de la sanación espiritual: el pratikaman. Dadashri muestra una forma de reconocer los errores, pedir arrepentimiento y prometer no repetir el error de nuevo.
Das richtige Verständnis, anderen zu helfen
Price: Free! Words: 13,590. Language: German. Published: February 14, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
In diesem Buch beschreibt Gnani Purush Dada Bhagwan die vielen spirituellen Vorteile der Hilfe für andere und der Durchführung von Seva (selbstloser Dienst). Dadashri erklärt, wie wir spirituell wachsen und glücklich werden, wenn wir anfangen, anderen zu dienen und Seva anzubieten.
TOD Davor, Währenddessen und Danach
Price: Free! Words: 16,360. Language: German. Published: February 14, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Death, Grief, Bereavement, Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit
In dem Buch, spricht Param Pujya Dada Bhagwan uralte, unbeantwortete Fragen in Bezug auf Tod und Sterben an. In dieser unschätzbaren Quelle stellt Param Pujya Dadashri den Tod in einen größeren spirituellen Kontext, indem er beschreibt, wie man das Selbst (die Seele) erreicht. Er erklärt, dass das Wissen vom Selbst dazu beiträgt, uns von allem Leid in Bezug auf Tod und Sterben zu befreien.
El Actual Tirthankara Viviente (In Spanish)
Price: Free! Words: 11,230. Language: Spanish. Published: February 14, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening, Nonfiction » Religion & Spirituality » Religion & Science
Las escrituras dicen que en este tiempo no es posible para nadie la liberación final directamente desde este mundo nuestro. De todas maneras hay una via abierta a Mahavideha kshetra (un mundo en otro universo) que ha sido abierta por un periodo largo de tiempo. Tendremos que ir a Mahavideha kshetra y después de hacer Darshan (adoración) del Tirthankar vivo (completamente iluminado) Shri Simandhar
La Liberación de las Preocupaciones (In Spanish)
Price: Free! Words: 12,500. Language: Spanish. Published: February 10, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit, Nonfiction » Self-improvement » Stress Management
El trabajo se echa a perder con las preocupaciones, esta es la ley de la naturaleza. La libertad de las preocupaciones mejora el rendimiento en el trabajo. Las personas mejor educadas y de mejor posición sufren de altos niveles de estrés y de preocupación. Comparativamente, los trabajadores no se procupan tanto y pueden dormir bien, mientras que sus jefes tienen que tomar pastillas para poder pasa
La aceptación de la Justicia Universal (In Spanish)
Price: Free! Words: 8,850. Language: Spanish. Published: February 10, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General, Nonfiction » Relationships & Family » Conflict resolution
Si tú dices todo lo que ocurre es justo, no tendrás preguntas que hacer. Sin embargo la gente sigue buscando justicia fuera y además desea la liberación. Esto es una contradicción. No puedes tener las dos. Donde las preguntas terminan, empieza la liberación. En esta ciencia llamada Akram vignan (el camino corto al conocimiento del Ser) no quedan más preguntas.
Simple & Effective Science For Self Realization (In Spanish)
Price: Free! Words: 21,620. Language: Spanish. Published: February 10, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization, Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening
Everyone wonders what is our true purpose in life? This is something we all seek and for which we make constant efforts. In the book “Self Realization”, Gnani Purush Dada Bhagwan reveals the science of Self Realization, describing that attaining the knowledge of Self is the ultimate purpose of life and is the beginning of lasting happiness. Self Realization can also result in ultimate liberation.
La Liberación de los Sufrimientos (In Spanish)
Price: Free! Words: 9,790. Language: Spanish. Published: February 10, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Relationships & Family » Conflict resolution, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Si una persona sufre, es a causa de sus propios errores. Si una persona es feliz es por el premio de sus buenas obras. Pero la ley del mundo acusa al “nimit” (el hacedor aparente, la persona que inflige el sufrimiento).La ley Divina pilla al verdadero culpable. Esta ley es exacta y nadie puede cambiarla.
Evite Conflictos (In Spanish)
Price: Free! Words: 9,200. Language: Spanish. Published: February 10, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Relationships & Family » Conflict resolution, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
La salpicaduras que vamos dejando en la vida diaria deben de ser limpiadas ¿Por qué vamos a echar todo a perder con tanto conflicto? Los conflictos no nos valen de nada. La gente se lleva por las señales de tráfico, que son normas estrictas de circulación. No van por ahí conduciendo según su propia interpretación o ¿no es así? Precisamente por seguir estas normas, se evitan muchos accidentes.
¿Quién Soy Yo?
Price: Free! Words: 27,040. Language: Spanish. Published: February 10, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
En este libro Gnani Purush Dada Bhagwan aborda las preguntas fundamentales de nuestra existencia: ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Quién soy? Dadashri muestra cómo lograr el conocimiento del Yo es el primer paso espiritual para alcanzar la liberación.
La Libertad de la Ira (In Spanish)
Price: Free! Words: 10,250. Language: Spanish. Published: February 10, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Anger management, Nonfiction » Relationships & Family » Anger
Uno generalmente se irrita cuando las cosas no salen a su manera, o cuando la otra persona no lo comprende o cuando tiene distinto punto de vista. A veces nos enojamos cuando nos acusan de estar equivocados. Pensamos que estamos en lo correcto por nuestra percepción, la otra persona piensa lo mismo, a menudo ocurre cuando no tenemos ni idea de que hacer después, no se les ocurre el por qué estamos
Adaptate en Cualquier Situación (In Spanish)
Price: Free! Words: 9,050. Language: Spanish. Published: February 10, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit, Nonfiction » Relationships & Family » Conflict resolution
Param Pujya Dadashri (maestro de la ciencia espiritual) nos reveló la siguiente verdad ; “ ADAPTATE A CUALQUIER SITUACION” como la fórmula definitiva para ayudarnos a resolver todas las circunstancias que constantemente están cambiando , previniendo así conflictos lo que a su vez nos proveerá de paz y de felicidad.
ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ? (In Punjabi)
Price: Free! Words: 15,820. Language: Punjabi. Published: February 9, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ' ?, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਟੀਚਾ ਜਾਂ ਲਕਸ਼ ਹੈ । ਗਿਆਨੀ ਪੂਰੁਸ਼ ਦਾਦਾਸ਼੍ਰ ਨੇ ' ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ? ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜ੍ਹੀ ਹੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਿਤਾ ਹੈ।
ਟਕਰਾਅ ਟਾਲੋ (In Punjabi)
Price: Free! Words: 10,430. Language: Punjabi. Published: February 9, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Relationships & Family » Conflict resolution, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
ਲੋਕ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਣਗੇ | ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾਂ ਕਾਰਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ । ਕਿਤਾਬ ਟਕਰਾਵ ਟਾਲੋ ਪੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਵੋ ।
ਮਾਨਵ ਧਰਮ (In Punjabi)
Price: Free! Words: 11,860. Language: Punjabi. Published: February 8, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Religion & Science, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
" ਮਾਨਵ ਧਰਮ " ਦੀ ਸਭਤੋ ਵਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਵਿਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇਖੋਗੇ | ਜੇ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਤੋ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਓਗੇ | ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਤਾਬ " ਮਾਨਵ ਧਰਮ " ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਰਥਪੂਰਕ ਬਣਾਓ |
ਕ੍ਰੋਧ (In Punjabi)
Price: Free! Words: 13,140. Language: Punjabi. Published: February 8, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Anger management, Nonfiction » Relationships & Family » Anger
ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਜਿਯਾਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਯਾਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਖਣ ਲਇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੇਹਾ ਬਰਤਾਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰ੍ਵਵਕ ਬਣੇ ਰੈਣ | ਇਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਤਾਬ ਕ੍ਰੋਧ ਪੜ੍ਹੋ |
ਸੇਵਾ-ਪਰ-ਉਪਕਾਰ (In Punjabi)
Price: Free! Words: 13,320. Language: Punjabi. Published: February 8, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
ਵਿਅਕਤੀ ਜੇੜਾ ਅਪਣੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਥਾ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਖਿਆਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਵੀਂ ਵੁਂਦਾ | ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਓਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ |
ਚਿੰਤਾ (In Punjabi)
Price: Free! Words: 11,880. Language: Punjabi. Published: February 7, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit, Nonfiction » Self-improvement » Stress Management
ਚਿੰਤਾ ਯਾਨਿ ਅੱਗ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਦੀ ਰਹਂਦੀ ਹੈ | ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਹਿ ਟਿਕਦੀ | ਸੰਸਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾਁਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਅਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚਿਂਤਾ ਜਾਵੇਗੀ | ਦਾਦਾਸ਼੍ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਦ ਊਨਾ ਨੁ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਤੋ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿਘਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਪੜੋ |
ਐਡਜਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ (In Punjabi)
Price: Free! Words: 10,740. Language: Punjabi. Published: February 7, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit, Nonfiction » Relationships & Family » Conflict resolution
"ਜਨਮ ਤੋ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੇਂਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਦਾਦਾਸ਼੍ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "" ਐਡਜਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ "", ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਮਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ | ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ | ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੜੋ ਕਿਤਾਬ 'ਐਡਜਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ'|
ਆਤਮਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਾਰ (In Punjabi)
Price: Free! Words: 20,890. Language: Punjabi. Published: February 7, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization, Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening
ਜਿਸ ਸੁਖ ਦੇ ਬਾਦ ਦੁਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਇਹ ਅਸਥਾਈ, ਟੇਮਪਰਰੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਕਲਪਿਤ ਸੁਖ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਯਾ ਸੁਖ ਹੈ | ਸੁਖ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਹੁਂਦਾ ਹੈ |ਸੁਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ , ਸਿਖਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਆਤਮਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਾਰ ਪੜ੍ਹੋ |
Quem Sou Eu? (In Portuguese)
Price: Free! Words: 24,450. Language: Portuguese. Published: February 6, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Existe um Deus? O que é Deus? Quem é o que 'faz' no mundo? E o que Deus faz ou não? Qual é a verdadeira natureza de Deus? A pessoa se torna livre ou permanece ligada ao conhecimento que tem? Este livro vai lhe dar o preciso entendimento da verdade por trás dessas perguntas. Além disso, o leitor destas páginas é apresentado à essência do Akram Vignan (o caminho direto para a libertação da Alma).
Pratikraman : A chave mestra que resolve todos conflitos Originalmente (Abr.) (in Portuguese)
Price: Free! Words: 31,220. Language: Portuguese. Published: February 6, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit, Nonfiction » Religion & Spirituality » Prayerbooks / General
"Those seeking to lead a spiritual life inevitably face challenges. As one progresses, many unintentional mistakes become disconcerting. To overcome these mistakes the most powerful tool in spiritual healing is repentance. In the book “Pratikraman: Freedom Through Apology & Repentance,” Gnani Purush Dada Bhagwan describes the power of forgiveness and shows one how to repent and ask for forgiveness
Adapte-se A Tudo (In Portuguese)
Price: Free! Words: 9,880. Language: Portuguese. Published: February 6, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit, Nonfiction » Relationships & Family » Conflict resolution
Será que reclamamos quando um esgoto cheira? Da mesma maneira as pessoas que são desagradáveis ??e negativas são como os esgotos. Tudo que cheire mal, nós chamamos de esgoto e tudo o que cheira bem chamamos de flor. Adapte-se a ambos. Ambas as situações estão dizendo: “Torne-se Vitarag (sem qualquer apego ou aversão) conosco”. Você sofre por causa de suas opiniões sobre o bem e o mal.
Evite Confrontos (In Portuguese)
Price: Free! Words: 10,020. Language: Portuguese. Published: February 4, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Relationships & Family » Conflict resolution, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Esses confrontos precisam ser resolvidos. Por que queremos estragar tudo com conflitos? Isso simplesmente não nos cabe. As pessoas dirigem de acordo com as leis de trânsito, que são regulamentos severas e elas não dirigem de acordo com suas próprias interpretações, dirigem? Porque elas seguem leis de trânsito, elas são salvas de acidentes.
Auto Realização (In Portuguese)
Price: Free! Words: 21,680. Language: Portuguese. Published: February 4, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization, Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening
O que todos os seres vivos (jivas) procuram? Estão procurando a felicidade, mas a felicidade é de curta duração. Pessoas buscam nos casamentos, vão ao teatro por entretenimento, mas suas insatisfações sempre voltam. Quando a infelicidade segue a felicidade, como você pode chamar isso de felicidade? Isso é ilusão de felicidade.
A Essência de Todas As Religiões (In Portuguese)
Price: Free! Words: 13,270. Language: Portuguese. Published: February 4, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Pujya Dadashri reconheceu as limitações dos seres humanos desta época, fornecendo-lhes uma resposta adequada que apelou para o uso de uma nova abordagem que emprega um método científico. Pujya Dadashri esclareceu o mistério por trás de tal confusão. Ele diz que toda conduta e comportamento é resultado de causas de vidas passadas.
A Ciência do Karma (In Portuguese)
Price: Free! Words: 26,530. Language: Portuguese. Published: February 3, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening, Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization
Atmavignani Purush Param Pujya Shri DadaBhagwan transmitiu esta 'ciência do karma' ao mundo. Nós apresentamos aqui em uma versão abreviada do livro na forma de Dadavanipara ajudar os leitores a resolver os problemas desconcertantes da vida!
A Culpa é de Quem Sofre (In Portuguese)
Price: Free! Words: 8,860. Language: Portuguese. Published: February 3, 2017 by Dada Bhagwan Aradhana Trust. Categories: Nonfiction » Relationships & Family » Conflict resolution, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Gnani Purush Dadashri nos deu uma solução simples que é útil em todas as modalidades. Esta solução vem sob a forma de declaração: “A culpa é de quem sofre.” Quem está com o erro? É o ladrão ou é aquele que foi roubado? É culpa do ladrão ou de quem foi roubado? Quem está sofrendo entre os dois? A culpa é de quem sofre. O ladrão vai sofrer quando ele for capturado e punido, mas hoje aquele que está
View more...

Dada Bhagwan's tag cloud

adjust    adjust everywhere    adjusting to life    adjustment    adjustment problems    adjustment to lifes problems    adjustments    adjusts    anger and management    anger at family    anger control    anger in relationship    anger issues    anger management    anger management guide    anger management skills    anger problem    anxiety    apology    awakening    awakening enlightenment    awareness of self    benevolence    bereavement    bondage through wrong belief    causes and effects    cconflict and problem solving    charity    conflict and problem solving    conflict and resolution    conflict avoidance    conflict free life    conflict free living    conflict handling    conflict in marriage    conflict in relationships    conflict management    conflict management strategies    conflict resolution    conflict resolution skills    conflict resolution strategies    dada bhagwan    death    death and bereavement    death and dying    death and grief    death and immortality    death and rebirth    death and reincarnation    death grief bereavement    doership binds karma    embodiment    embodiment of self knowledge    enlightement    enlightened one    enlightenment    enlightenment and spiritual life    enlightenment nirvana nonduality moksha self realization    fault is of the sufferer    faultless vision    flawless vision    free from suffering    gnani purush    goals in life    god allows suffering    he essence of all scriptures    help others    helping nature    helping others    how to deal with suffering    how to help others    how to stop worrying    humanity    humanitys origin    karma    knowledge of self    knowledge of the self    laws of nature    life is an effect of past life    life is life    life science    life without conflict    living god    love    love and relationship    love of god    mantras for enlightenment    mantras for happiness    mantras for peace    moksha    money    money advice    money and ethics    money and power    money and success    money behavior    money beliefs    money lessons    money management    money management techniques    money management tips    money manangement    money matters    money trouble    moneymanagement    natural disasters    navkar mantra    nirvana    no expectation    parent child relationships    parenting    parenting advice    parenting books    parenting for everyone    parenting for success    parenting guide    parenting teens with love    parenting tips    past life    personal development    personal growth    personal growth and development    pratikraman    principle of karm    pure love    realization    realizations    religion    religion and faith    religion and life    religion and selfimprovement    religion and spirituality    religion of god    religion spirituality    repentance    repentance and forgiveness    repentance of sin    repentance towards god    science and spirirtuality    science of karma    science of speech    self actualisation    self actualization    self actualization and awareness    self actualization awakening    self actualize    self and others    self awakening    self aware    self awareness    self awarness    self help    self improvement    self realisation    self realization    self realized    selfless service    selfless service to serve others    simandhar swami    soul    spiritual awakening    spiritual awareness    spiritual book    spiritual ebooks    spiritual enlightenment    spiritual reading    spirituality    stressfree    tags embodiment mantras for peace mantras for enlightenment mantras for happiness embodiment of self knowledge navkar mantra trimantra meaning    tension    the essence of all scriptures    the mystery of cause and effect    the self    tirthankara    to serve others    unconditional love    vitarag lord    who am i    why me    why people hurt us    why worry    worries    worry    worry less    worryfree